Monitor Polski

M.P.1953.A-16.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 5 lutego 1953 r.
w sprawie studentów III roku studiów I stopnia w szkołach uniwersyteckich.

Na podstawie art. 23 i w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) zarządza się, co następuje:
§  1. Wobec różnic programowych między studiami I stopnia i studiami jednolitymi nie stosuje się do studentów III roku studiów I stopnia na tych wydziałach szkół uniwersyteckich, na których w 1952 r. na I i II roku wprowadzono studia jednolite, przepisu § 52 regulaminu studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych w szkołach wyższych w tej części, w której przewiduje on możność powtarzania roku lub w razie nieuzyskania zaliczenia semestru nieparzystego - powtarzania poprzedniego semestru parzystego.
§  2.
1. Jeżeli student nie zgłosił się w sesji zimowej do egzaminów, nie uzyskał zaliczeń lub otrzymał ocenę niedostateczną z liczby przedmiotów uniemożliwiającej dopuszczenie do egzaminów poprawkowych bądź uzyskał ocenę niedostateczną z egzaminu poprawkowego, wówczas dziekan udziela studentowi urlopu na okres semestru parzystego z wyjątkiem przypadków skreślenia studenta z uczelni wskutek wyraźnego łamania dyscypliny studiów lub lekceważącego stosunku do nauki (§ 52 regulaminu studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych w szkołach wyższych).
2. Student, który uzyskał urlop na okres semestru parzystego, może otrzymać zezwolenie na pracę zarobkową na okres do 1 października tego roku, w którym uzyskał urlop.
3. Dziekan wyda na żądanie studentowi, który otrzymał urlop, odpowiednie zaświadczenie.
§  3. Studenci wymienieni w § 2, jak również studenci III roku, którzy w letniej sesji egzaminacyjnej nie uzyskają zaliczenia semestru parzystego z przyczyn wymienionych w § 2 ust. 1, będą mogli powtarzać III rok studiów I stopnia według dawnego programu i uzyskać dyplom ukończenia studiów I stopnia na wyznaczonych wydziałach szkół uniwersyteckich.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 5 lutego 1953 r.