Strefy zamknięte i strefy niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.1991.39.280

Akt utracił moc
Wersja od: 16 sierpnia 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 listopada 1991 r.
w sprawie stref zamkniętych i stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz.131) zarządza się, co następuje:
1.
Na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się - z zastrzeżeniem § 5 - na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa strefy o współrzędnych geograficznych określonych w załączniku:
1) 1
nr 15 - stale zamkniętą dla żeglugi i rybołówstwa;
2) 2
nr 14 - stale zamkniętą dla rybołówstwa;
3) 3
nr 1a, 1b, 2, 5, 6, 6a, 6b, 10, 11, 12 i 13 - okresowo zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa.
2. 4
Poza morskimi wodami wewnętrznymi oraz morzem terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza się na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa strefy nr 9 i 9a o współrzędnych geograficznych określonych w załączniku, które mogą być okresowo ogłaszane jako niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa.
3. 5
Strefy określone w ust. 1 i 2 Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej ujmuje w polskim wydaniu "Locji Bałtyku" i nanosi na polskie mapy morskie.
1.
Decyzje o okresie, w jakim strefy określone w § 1 ust. 1 pkt 2 będą zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa, oraz decyzje o okresie, w jakim strefy określone w § 1 ust. 2 będą ogłoszone jako niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, podejmuje każdorazowo Dowódca Marynarki Wojennej.
2. 6
Decyzje, o których mowa w ust. 1, podlegają przekazaniu do Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej w celu ogłoszenia ich w "Wiadomościach Żeglarskich" lub, w przypadku nagłej konieczności, w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
1. 7
Decyzje, o których mowa w § 2 ust. 1, przekazuje się do Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem.
2.
W przypadku nagłej konieczności termin określony w ust. 1 może być skrócony, nie mniej jednak niż do 24 godzin.
Dowódca Marynarki Wojennej ustala z organami administracji morskiej tryb przekazywania decyzji, o których mowa w § 2 ust. 1, do opublikowania w sposób określony w § 2 ust. 2 i § 3.
1.
Dowódca Marynarki Wojennej może zezwolić w oznaczonym czasie na:
1)
żeglugę i rybołówstwo statkom morskim w strefach wymienionych w § 1 ust. 1 w okresie, gdy są one zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa,
2) 9
żeglugę i rybołówstwo statkom morskim o polskiej przynależności w strefach wymienionych w § 1 ust. 2 w okresach, gdy są one ogłaszane jako niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa.
2. 10
Warunki bezpieczeństwa żeglugi i rybołówstwa w strefach wymienionych w § 1 ust. 1 w okresach, gdy są one zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa, oraz w strefach wymienionych w § 1 ust. 2 w okresach, gdy są one ogłoszone jako niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. 11
Szef Zarządu Szkolenia Wojsk, w porozumieniu z Dowódcą Marynarki Wojennej - w odniesieniu do stref nr 6, 6a, 9 i 9a, oraz Dowódca Marynarki Wojennej - w odniesieniu do pozostałych stref, o których mowa w § 1 ust. 1, określa szczegółowe warunki bezpieczeństwa dla okrętów wojennych i innych jednostek pływających oraz statków powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w tych strefach w okresach, gdy są one zamknięte lub ogłoszone jako niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa.
4.
Zasady wykorzystywania stref wymienionych w § 1 ust. 1 i 2 przez Straż Graniczną określa porozumienie zawarte przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych.
Traci moc zarządzenie Ministra Obrony Narodowej nr 42 z dnia 29 lipca 1986 r. w sprawie ustanowienia na morzu stref zamykanych dla żeglugi i rybołówstwa, zmienione zarządzeniem nr 20 z dnia 28 marca 1991 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia na morzu stref zamykanych dla żeglugi i rybołówstwa.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  12

I.

 STREFA STALE ZAMKNIĘTA DLA ŻEGLUGI I RYBOŁÓWSTWA

szerokość geograficzna długość geograficzna

północna wschodnia

Nr 15: 54o33,20' 18o33,90'

54o33,20' 18o35,50'

54o32,90' 18o35,50'

54o32,90' 18o33,90'

II.

 STREFA STALE ZAMKNIĘTA DLA RYBOŁÓWSTWA

szerokość geograficzna długość geograficzna

północna wschodnia

Nr 14: 54o36,90' 18o46,90'

54o36,20' 18o44,50'

54o35,30' 18o44,70'

54o35,30' 18o46,70'

54o36,50' 18o47,70'

III.

 STREFY OKRESOWO ZAMKNIĘTE DLA ŻEGLUGI I RYBOŁÓWSTWA

szerokość geograficzna długość geograficzna

północna wschodnia

Nr 1a: 54o24,00' 19o00,00'

54o28,00' 19o03,00'

54o28,00' 19o23,10'

54o24,00' 19o21,60'

Nr 1b: 54o28,00' 19o03,00'

54o33,00' 19o06,80'

54o33,00' 19o23,30'

54o28,00' 19o23,10'

Nr 2: 54o33,00' 18o34,20'

54o33,30' 18o33,90'

54o37,40' 18o35,80'

54o37,30' 18o36,80'

54o33,20' 18o34,80'

Nr 5: 54o36,20' 18o44,50'

54o38,50' 18o41,10'

54o40,10' 18o41,20'

54o36,90' 18o45,90'

Nr 6: 54o32,80' 16o32,70'

54o41,10' 16o16,60'

54o47,50' 16o46,50'

54o35,40' 16o50,83'

Nr 6a: 54°36,00' 16°45,00'

54°34,20' 16°45,00'

54°36,00' 16°42,00'

54°34,20' 16°42,00'

Nr 6b: 54°29,00' 16°26,00'

54°35,50' 16°08,90'

54°41,10' 16°16,60'

54°32,80' 16°32,70'

Nr 10: 54o47,90' 18o26,10'

54o55,80' 18o35,00'

54o52,00' 18o43,50'

54o44,50' 18o35,50'

Nr 11: 54o44,50' 18o35,50'

54o52,00' 18o43,50'

54o45,60' 18o58,00'

54o39,00' 18o50,00'

Nr 12: 54o05,50' 14o44,50'

54o07,00' 14o50,80'

54o03,60' 14o53,10'

54o02,00' 14o46,80'

Nr 13: 54o02,90' 14o36,50'

54o06,50' 14o36,50'

54o03,80' 14o28,00'

54o00,60' 14o28,00'

IV.

 STREFY NIEBEZPIECZNE DLA ŻEGLUGI LUB RYBOŁÓWSTWA

szerokość geograficzna długość geograficzna

północna wschodnia

Nr 9: 54°41,10' 16°16,60'

54°46,50' 16°08,70'

54°52,60' 16°45,50'

54°47,50' 16°46,50'

Nr 9a: 54°47,50' 16°46,50'

54°52,60' 16°45,50'

55°00,70' 16°40,90'

54°44,20' 15°48,10'

54°35,50' 16 08,90'

54°41,10" 16°16,60'.

1 § 1 ust. 1 pkt 1 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 9 marca 1993 r. (M.P.93.15.124) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 kwietnia 1993 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 2 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 9 marca 1993 r. (M.P.93.15.124) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 kwietnia 1993 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 3:

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 9 marca 1993 r. (M.P.93.15.124) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 kwietnia 1993 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 23 lipca 1997 r. (M.P.97.47.460) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 1997 r.

4 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 23 lipca 1997 r. (M.P.97.47.460) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 1997 r.
5 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 23 lipca 1997 r. (M.P.97.47.460) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 1997 r.
6 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 23 lipca 1997 r. (M.P.97.47.460) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 1997 r.
7 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 23 lipca 1997 r. (M.P.97.47.460) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 1997 r.
8 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 23 lipca 1997 r. (M.P.97.47.460) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 1997 r.
9 § 5 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) zarządzenia z dnia 23 lipca 1997 r. (M.P.97.47.460) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 1997 r.
10 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia z dnia 23 lipca 1997 r. (M.P.97.47.460) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 1997 r.
11 § 5 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 20 maja 1992 r. (M.P.92.14.103) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 czerwca 1992 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia z dnia 23 lipca 1997 r. (M.P.97.47.460) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 1997 r.

12 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 9 marca 1993 r. (M.P.93.15.124) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 kwietnia 1993 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 23 lipca 1997 r. (M.P.97.47.460) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 1997 r.