Monitor Polski

M.P.1952.A-66.1012

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 2 sierpnia 1952 r.
w przedmiocie stosowania wytycznych w zakresie dokonywania zmian w budżetach terenowych na 1952 r.

Na podstawie § 32 ust. 1 oraz § 45 uchwały Nr 70 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1952 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu Państwa na 1952 r. (Monitor Polski Nr A-24, poz. 304) zarządza się, co następuje:
§  1. Przy dokonywaniu zmian w obrębie poszczególnych terenowych budżetów jednostkowych oraz między budżetami jednostkowymi powinna być stosowana załączona do niniejszego zarządzenia instrukcja w sprawie wytycznych w zakresie dokonywania zmian w budżetach terenowych na 1952 r.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1952 r.

ZAŁĄCZNIK 

INSTRUKCJA W SPRAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE DOKONYWANIA ZMIAN W BUDŻETACH TERENOWYCH NA 1952 r.

CZĘŚĆ I

DOKONYWANIE PRZENIESIEŃ KREDYTÓW W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKOWYCH BUDŻETÓW TERENOWYCH.

Rozdział  1.

Ogólne zasady przenoszenia kredytów (virement) w budżetach terenowych.

§  1.
1. Przeniesienia kredytów mogą być dokonywane w obrębie właściwych budżetów jednostkowych w przypadkach, gdy w trakcie wykonywania budżetu okaże się, że kredyty na niektóre zadania są niewystarczające dla pełnego i prawidłowego wykonania planowego zadania, natomiast kredyty na inne zadania zostały ustalone w wysokości nadmiernej.
2. Przeniesienie kredytów polega na zmniejszeniu kredytów objętych pewnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę kredytów w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.
§  2.
1. Przeniesienie kredytów ma na celu umożliwienie najwłaściwszego wykonania zadań objętych terenowym planem gospodarczym.
2. Przy podejmowaniu decyzji o przeniesieniu kredytów należy baczyć, by:
a) zmniejszenie kredytów w jednych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie wpłynęło ujemnie na wykonanie zadań rzeczowych, na które kredyty te zostały zaplanowane, a tym samym by mimo zmniejszenia kredytu zadanie mogło być wykonane zgodnie z planem gospodarczym;
b) zaprojektowane zwiększenie kredytów w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej było nieodzownie konieczne dla właściwego wykonania zadania przewidzianego w planie gospodarczym.
§  3.
1. Przeniesienia kredytów nie mogą wprowadzać takich zmian w budżetach terenowych, które by były w sprzeczności z zasadami planowania budżetowego na rok 1952 oraz z ogólnymi zasadami oszczędności i gospodarności. W szczególności przeniesienia kredytów nie mogą powodować:
1) przekroczenia ustalonych norm zużycia materiałów;
2) podwyższenia planowanych kosztów jednostkowych;
3) dalszych przeniesień dla zwiększenia kredytów uprzednio wskutek przeniesień zmniejszonych (§ 16 ust. 2);
4) zbędnych i nadmiernych zapasów materiałowych;
5) zakupu sprzętów i przedmiotów niepotrzebnych lub zbyt kosztownych z punktu widzenia oszczędnej i celowej gospodarki.
2. Niedopuszczalne jest przenoszenie kredytów jedynie w celu całkowitego wykorzystania kredytów rocznych i dokonywania wydatków bez istotnej potrzeby.
3. Przeniesienia kredytów wynikające ze zmiany w planie gospodarczym mogą być dokonywane dopiero po zatwierdzeniu we właściwym trybie tych zmian.
§  4.
1. Przeniesienia określone w §§ 8-11 niniejszej instrukcji nie mogą zmieniać globalnych kwot kredytów na płace (§ 1) i wydatki inwestycyjne (§ 17) w poszczególnych jednostkowych budżetach terenowych.
2. Przeniesienia w obrębie § 1 - płace - nie mogą zwiększać pozycji funduszu nagród i prac zleconych, której wysokość, zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów i Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 czerwca 1951 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetów terenowych na 1952 r., nie może przekroczyć 1% sumy pozycji a+b+c+d.
3. Zasady dokonywania przeniesień kredytów na inwestycje (§ 17) zostały ustalone instrukcją Ministra Finansów w sprawie zasad i trybu dokonywania zmian w rocznych planach pokrycia finansowego inwestycji na rok 1952 jednostek objętych lub rozliczających się z budżetami terenowymi, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 1952 r.
§  5.
1. Nie wolno dokonywać przeniesień kredytów:
1) powodujących zwiększenie kredytu w § 4 - wydatki reprezentacyjne i dyspozycyjne - jako obejmującym wydatki preliminowane wyłącznie na podstawie odpowiednich uchwał Rządu;
2) na wydatki administracyjne kosztem zmniejszeń kredytów na usługi socjalno-kulturalne i zadania gospodarcze; w szczególności nie wolno zwiększać kredytów w §§ 1-7 kosztem zmniejszenia kredytów w §§ 8-24.
2. Dokonywanie przeniesień kredytów powodujących zmniejszenie kredytów w § 18 rozdziału 15 działu 1 części 7 wymaga uprzedniego uzyskania zgody Ministra Finansów.
§  6. Decyzje w sprawie przeniesienia kredytów, o których mowa w §§ 8-11 niniejszej instrukcji, podejmują prezydia właściwych rad narodowych, a w odniesieniu do § 8 ust. 1 pkt 2 - przewodniczący tych prezydiów na podstawie wniosków właściwych wydziałów, uzgodnionych z wydziałem finansowym.
§  7. Przy przeniesieniach kredytów mogą być w ramach obowiązującej klasyfikacji budżetowej wprowadzone rozdziały, paragrafy i pozycje dotychczas nie występujące we właściwym budżecie terenowym lub preliminarzu.

Rozdział  2.

Tryb dokonywania przeniesień kredytów w budżetach terenowych.

§  8.
1. Przeniesień kredytów między pozycjami tego samego paragrafu dokonują:
1) w budżetach gmin i miast nie stanowiących powiatów - prezydia właściwych rad narodowych;
2) w pozostałych jednostkowych budżetach terenowych (w preliminarzach jednostkowych i zbiorczych poszczególnych wydziałów) - przewodniczący prezydiów tych rad narodowych.
2. W ramach zmian dokonanych przez przewodniczącego prezydium w zbiorczym preliminarzu (ust. 1 pkt 2) kierownicy wydziałów dokonują z kolei przeniesień między pozycjami tego samego paragrafu w preliminarzach jednostkowych podległych jednostek.
§  9. Przeniesienia kredytów między paragrafami tego samego rozdziału dokonywane są przez prezydia właściwych rad narodowych.
§  10. Przeniesień kredytów między rozdziałami jednej lub różnych części w obrębie tego samego działu dokonują prezydia właściwych rad narodowych za zgodą prezydium rady narodowej bezpośrednio wyższego stopnia; dla jednostkowych budżetów wojewódzkich oraz budżetów m. st. Warszawy i m. Łodzi konieczna jest zgoda Ministra Finansów.
§  11.
1. Przeniesień kredytów między działami jednej lub różnych części w budżetach gmin i miast nie stanowiących powiatów dokonują prezydia właściwych rad narodowych za zgodą prezydiów wojewódzkich rad narodowych.
2. Przeniesień kredytów miedzy działami jednej lub różnych części w budżetach pozostałych rad narodowych dokonują prezydia właściwych rad narodowych za zgodą Ministra Finansów wyrażoną na wniosek prezydium wojewódzkiej rady narodowej. Przeniesienia, które będą wynikały ze zmian zadań, określonych szczegółowym planem gospodarczym, powinny być uzgodnione z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
§  12. W przypadku powstawania w ciągu roku 1952 zmian w organizacji jednostek budżetowych lub przedsiębiorstw, powodujących ich przekształcenie lub przeniesienie do innych rozdziałów, działów, części budżetowych, prezydium rady narodowej dokonuje przeniesień kredytów budżetowych między rozdziałami lub działami w tej samej części i między różnymi częściami jednostkowego budżetu terenowego.

Rozdział  3.

Dokonywanie zmian w kredytach preliminarzy środków specjalnych i w preliminarzach gospodarstw pomocniczych.

§  13.
1. Dokonywanie zmian w obrębie poszczególnych preliminarzy jednostkowych środków specjalnych może dotyczyć:
1) powiększenia łącznej kwoty wydatków danego preliminarza, a to w przypadku osiągnięcia wyższych dochodów niż zostało ustalone w zatwierdzonym preliminarzu;
2) przeniesień między sumami poszczególnych paragrafów i pozycji i w ramach łącznej kwoty zatwierdzonego preliminarza.
2. Dokonywanie przeniesień kredytów między jednostkowymi preliminarzami środków specjalnych jest niedozwolone.
3. Dokonywanie zmian w kredytach preliminarzy gospodarstw pomocniczych działających na zasadach środków specjalnych odbywa się analogicznie, jak w preliminarzach środków specjalnych.
§  14.
1. Zmian w preliminarzach środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych (§ 13) dokonują władze uprawnione do ich zatwierdzania, a zatem w jednostkowych budżetach wojewódzkich, powiatowych, budżetach m. st. Warszawy, m. Łodzi i miast stanowiących powiaty:
1) prezydium właściwej rady narodowej zatwierdza zmiany w zbiorczym preliminarzu środków specjalnych (gospodarstw pomocniczych) na wniosek wydziału finansowego oparty o zgłoszenie zainteresowanego wydziału;
2) w ramach zmian zatwierdzonych przez prezydium rady narodowej w zbiorczym preliminarzu środków specjalnych (gospodarstw pomocniczych) właściwy wydział dokonuje dalszych zmian w jednostkowych preliminarzach podległych jednostek.
2. W budżetach gmin i miast nie stanowiących powiatów zmiany w preliminarzach środków specjalnych (gospodarstw pomocniczych) dokonywane są przez prezydia tych rad narodowych.

Rozdział  4.

Dokonywanie zmian w bilansach dochodów i wydatków.

§  15.
1. Zmian w bilansach dochodów i wydatków przedsiębiorstw na rozrachunku gospodarczym dokonują władze, które te bilanse zatwierdziły w trybie § 2 ust. 6. zarządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 1952 r. w sprawie zatwierdzania preliminarzy, bilansów i planów pokrycia finansowego inwestycji.
2. Zmiany w bilansach, powodujące zmiany w powiązaniach z budżetem terenowym, powinny być przeprowadzane łącznie z dokonywaniem zmian we właściwych kredytach budżetowych (§§ 21 i 22).

Rozdział  5.

Terminy dokonywania przeniesień w budżetach terenowych.

§  16.
1. Przeniesienia kredytów oraz dokonywanie innych zmian w budżetach i preliminarzach powinny być przeprowadzane w sposób planowy i skoordynowany z wykonaniem planu gospodarczego.
2. Zaleca się następujące dwa okresy dokonywania przeniesień i zmian w budżetach terenowych:
1) po sporządzeniu i przeanalizowaniu półrocznego sprawozdania z wykonania planu gospodarczego i budżetu, to jest w miesiącu sierpniu 1952 r.;
2) po sporządzeniu i przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu gospodarczego i budżetu za III kwartał 1952 r., to jest w miesiącu listopadzie 1952 r.
3. W związku z postanowieniem ust. 2 pkt 2 wnioski prezydiów rad narodowych o przeniesienie kredytów wymagające zgody prezydium rady narodowej wyższego stopnia lub Ministra Finansów winny być zgłoszone do prezydium rady narodowej wyższego stopnia do dnia 25 listopada 1952 r., a do Ministerstwa Finansów - do dnia 30 listopada 1952 r. Wnioski zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. W miesiącu grudniu 1952 r. poza przeniesieniami wynikającymi z postanowień ust. 3 żadnych przeniesień i zmian w preliminarzach i budżetach dokonywać nie wolno.

CZĘŚĆ  II

DOKONYWANIE ZMIAN MIĘDZY JEDNOSTKOWYMI BUDŻETAMI TERENOWYMI.

§  17.
1. Prezydium rady narodowej wyższego stopnia może zmniejszyć przypadające budżetowi terenowemu niższego stopnia udziały w dochodach budżetu centralnego i dotację wyrównawczą w przypadku, gdy:
1) w budżecie terenowym niższego stopnia nie uwzględniono w pełni własnych dochodów;
2) budżetowi terenowemu niższego stopnia przyznano inny rodzaj dochodów.
2. O wydanych na podstawie ust. 1 decyzjach prezydia powiatowych rad narodowych zawiadamiają prezydia wojewódzkich rad narodowych, a prezydia wojewódzkich rad narodowych - Ministerstwo Finansów.
3. O kwoty zmniejszonych udziałów i dotacji (ust. 1) ulegają zwiększeniu dochody jednostkowego budżetu wyższego stopnia. Dochody te nie mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków dodatkowego budżetu, natomiast mogą być przeznaczone jako pokrycie dodatkowych kredytów ustalonych w trybie § 40 uchwały Nr 70 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1952 r. (Monitor Polski Nr A-24, poz. 304).
§  18.
1. W przypadkach:
1) gdy będą tego wymagały przeniesienia lub zmiany zadań określonych szczegółowym narodowym planem gospodarczym;
2) zmiany w terytorialnym podziale Państwa lub
3) zmiany w organizacji prezydiów rad narodowych prezydium rady narodowej wyższego stopnia może zarówno między budżetami terenowymi niższego stopnia jak i z tych budżetów na budżet wyższego stopnia przenosić środki przeznaczone na finansowanie poszczególnych zadań i w związku z tym zmniejszać lub zwiększać w tych budżetach limity wydatków oraz własne dochody budżetowe, dochody budżetowe, dochody regulujące i dotację wyrównawczą.
2. Przeniesienie środków, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek właściwego wydziału, uzgodniony z wydziałem finansowym oraz z wojewódzką (powiatową) komisją planowania gospodarczego.