Stosowanie przepisów uchwały nr 704 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień państwowych przedsiębiorstw przemysłowych.

Monitor Polski

M.P.1957.46.285

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 czerwca 1957 r.

PISMO OKÓLNE NR 125
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 maja 1957 r.
o stosowaniu przepisów uchwały nr 704 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień państwowych przedsiębiorstw przemysłowych.

Przepisy uchwały nr 24 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1957 r. zmieniającej uchwałę nr 704 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień państwowych przedsiębiorstw przemysłowych (Monitor Polski Nr 6, poz. 36), ograniczające możliwość zlecania prywatnym projektantom prac projektowo-kosztorysowych o koszcie do 10.000 zł, są przez inwestorów błędnie rozumiane w ten sposób, że prace o koszcie wyższym są dzielone na kilka części i zlecane oddzielnie.
W związku z tym wyjaśnia się, co następuje:

Ustalona w § 1 pkt 2 uchwały nr 24 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1957 r. kwota 10.000 zł stanowi górną granicę kosztu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obliczonej według cenników obowiązujących państwowe biura projektów, a nie jest górną granicą wynagrodzenia zleceniobiorcy. Wymieniony koszt dokumentacji należy rozumieć jako koszt całości dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub adaptacji projektu typowego w przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 7 i 8 uchwały nr 704 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień państwowych przedsiębiorstw przemysłowych (Monitor Polski z 1956 r. Nr 94, poz. 1047 i z 1957 r. Nr 6, poz. 36). Podział dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 1 obiektu na kilka zleceń obejmujących różne branże lub poszczególne elementy jest niedopuszczalny jako sprzeczny z intencją uchwał nr 704/56 i 24/57 Rady Ministrów i nie może być stosowany.