Stawki wpłat z zysku do budżetu państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego na rok 1964.

Monitor Polski

M.P.1964.10.45

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 grudnia 1963 r.
w sprawie stawek wpłat z zysku do budżetu państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego na rok 1964.

Na podstawie § 23 uchwały nr 386 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1963 r. w sprawie projektu budżetu Państwa na 1964 r. i niektórych zasad jego wykonywania zarządza się, co następuje:
Państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego oraz biura konstrukcyjne i laboratoria badawcze określone w § 1 uchwały nr 289 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 64, poz. 276) dokonują rozliczeń zaliczkowych i wynikowych z tytułu wpłat z zysku do budżetu za rok 1964 według stawek przewidzianych w tabeli stanowiącej załącznik do zarządzenia.
Stawki wpłat z zysku do budżetu, wymienione w § 1, mają zastosowanie do rozliczeń wynikowych przedsiębiorstw, o których mowa w § 1, za 1964 r., dokonywanych w roku 1965.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1964 r.

ZAŁĄCZNIK 

TABELA WPŁATY Z ZYSKU DO BUDŻETU PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU TERENOWEGO

Procent udziału nakładów osobowych w nakładach ogółemProcent wpłat przy rentowności do 5%*)
przemysł materiałów budowlanychprzemysł spożywczybiura konstrukcyjne i laboratoria badawczepozostały przemysł terenowy
12345
do 1070609085
powyżej 10–1565578881
" 15–2060548677
" 20–2555518473
" 25–3050488269
" 30–3545458065
" 35–4040427861
" 40–4535397657
" 45–5030367453
" 50–5525337249
" 5520307045
*) Przy rentowności powyżej 5% wysokość stawki procentowej wpłat do budżetu zwiększa się o różnicę między osiągniętą rentownością a 5% rentownością (z zaokrągleniem do 0,1%).

Np. przy rentowności 11,4% i udziale nakładów osobowych w nakładach ogółem 42% stawka wpłat do budżetu wyniesie dla przedsiębiorstw przemysłu terenowego materiałów budowlanych 35% + 6,4%, czyli 41,4%.

Zwiększenie stawek wpłat z zysku stosowane jest w granicach zapewniających dokonanie należnych przedsiębiorstwu odpisów na fundusz zakładowy i rezerwowy oraz planowanych odpisów na fundusz rozwoju, pod warunkiem zapewnienia co najmniej planowanej kwoty wpłat z zysku do budżetu.