Monitor Polski

M.P.1953.A-4.39

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

UCHWAŁA NR 47
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 stycznia 1953 r.
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego pracowników Ministerstwa Kolei.

Rada Ministrów uchwala:
§  1. Dla pracowników Ministerstwa Kolei ustanawia się 12 grup uposażenia zasadniczego, a w obrębie grup 9-12 po 3 szczeble według następującej tabeli:
grupa uposażeniamiesięcznie zł w szczeblu
abc
11.566--
21.387--
31.101--
4868--
5700--
6622--
7576--
8534--
9504510512
10476480484
11452454460
12428432434

Uposażenie zasadnicze dyrektorów departamentów i równorzędnych wynosi:

w grupie uposażenia 1 - 1.613 zł miesięcznie

"" " 2 - 1.429 " "

§  2. Traci moc ust. I pkt 1 uchwały nr 355 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1951 r. w sprawie przejściowego dodatku wyrównawczego i dodatku lokalnego pracowników Ministerstwa Kolei (Monitor Polski Nr A-56, poz. 734).
§  3. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Kolei i Ministrowi Finansów.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1953 r.