§ 3. - Stawki podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnienia od tego podatku.

Monitor Polski

M.P.1995.61.684

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1997 r.
§  3.
1.
Ustala się tabelę stawek podatku akcyzowego dla paliw do silników i wyrobów tytoniowych, produkowanych w kraju, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.
2.
Stawki podatku akcyzowego określone w poz. 1 załącznika nr 3 do zarządzenia mają zastosowanie również do sprzedaży paliw silnikowych, wytwarzanych w kraju w drodze mieszania i przeklasyfikowania produktów naftowych.
3. 2
Zwalnia się od podatku akcyzowego sprzedaż etylin wytwarzanych przez etylizację benzyn bazowych zakupionych po cenach zawierających podatek akcyzowy.
2 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 31 stycznia 1997 r. (M.P.97.6.55) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 lutego 1997 r.