Stawki podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnienia od tego podatku.

Monitor Polski

M.P.1995.61.684

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 listopada 1995 r.
w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku. *

Na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się tabelę stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz niektórych innych napojów alkoholowych, produkowanych w kraju, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
W przypadku odsprzedaży spirytusu na inny cel niż określono w zamówieniu, podatek akcyzowy stanowi różnicę między urzędową ceną tego spirytusu, właściwą ze względu na jego przeznaczenie u nabywcy, pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług, a ceną nabycia przez sprzedawcę, pomniejszoną o naliczony podatek od towarów i usług.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zużycia spirytusu:
1)
na inny cel niż określono w zamówieniu,
2)
przez podmiot uprawniony do stosowania urzędowych cen zaliczeniowych spirytusu, który zalega z płatnościami podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług.
4.
Przy sprzedaży spirytusu rektyfikowanego, otrzymywanego w procesie jednoczesnego przerobu brzeczki melasowej i spirytusu surowego, stosuje się:
1)
dla rektyfikatu otrzymywanego ze spirytusu - stawki wymienione w poz. 6 załącznika nr 1 do zarządzenia,
2)
dla rektyfikatu otrzymywanego z brzeczki melasowej - stawki wymienione w poz. 7 załącznika nr 1 do zarządzenia.
5.
Producenci spirytusu i wyrobów spirytusowych, uprawnieni na podstawie odrębnych przepisów do stosowania urzędowych cen zaliczeniowych, niezależnie od podatku określonego w ust. 1-4, płacą podatek akcyzowy w wysokości:
1)
różnicy między wartością spirytusu obliczoną według urzędowych cen zaliczeniowych, pomniejszonych o podatek od towarów i usług, a wartością tego spirytusu obliczoną według urzędowych cen zbytu, pomniejszonych o podatek od towarów i usług; nie dotyczy to spirytusu odpadowego, zlewek przeznaczonych do dalszego przerobu oraz spirytusu przeznaczonego do produkcji paliw silnikowych,
2)
różnicy między wartością odsprzedanego w stanie nie przerobionym spirytusu luzem (bez podatku od towarów i usług) a wartością tego spirytusu według urzędowej ceny zaliczeniowej (bez podatku od towarów i usług), powiększonej o 5%,
3)
różnicy między wartością spirytusu zużytego do produkcji wyrobów, obliczoną według urzędowej ceny zaliczeniowej, która powinna być zastosowana na podstawie odrębnych przepisów, a wartością tego spirytusu obliczoną według najniższej urzędowej ceny zaliczeniowej; przy ustalaniu tej różnicy ceny zaliczeniowe przyjmuje się w wysokości pomniejszonej o podatek od towarów i usług,
4)
50% różnicy między wartością spirytusu o obniżonej jakości, obliczoną według urzędowych cen zaliczeniowych, pomniejszonych o podatek od towarów i usług, a wartością tego spirytusu obliczoną według cen zakupu, pomniejszonych o podatek od towarów i usług; nie dotyczy to spirytusu odpadowego, zlewek przeznaczonych do dalszego przerobu oraz spirytusu przeznaczonego do produkcji paliw silnikowych.
5a. 1
(skreślony).
6.
Producenci spirytusu surowego przy jego sprzedaży podmiotom innym niż uprawnione do stosowania urzędowych cen zaliczeniowych spirytusu, niezależnie od podatku określonego w ust. 1, płacą podatek akcyzowy w wysokości różnicy między urzędową ceną zaliczeniową spirytusu surowego, pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług, a ceną zbytu tego spirytusu, ustaloną dla podmiotów gospodarczych uprawnionych do stosowania urzędowych cen zaliczeniowych, pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług.
7.
Zwalnia się od podatku akcyzowego:
1)
producentów spirytusu i wyrobów spirytusowych, uprawnionych do stosowania urzędowych cen zaliczeniowych, w części stanowiącej kwotę 24 zł od 10 dm3 100% spirytusu zawartego w nabytych wyrobach spirytusowych i spirytusie, pochodzących z konfiskat dokonanych przez uprawnione organy,
2)
próby wyrobów spirytusowych i spirytusu, pobierane przez organy kontroli, oraz spirytus przekazany przez jednostki gospodarcze do prób i analiz w zakresie potrzeb kontroli produkcji, jeżeli jednorazowa próba nie przekracza 2 l produktu,
3)
rozlew denaturatu zakupionego po cenach zawierających podatek akcyzowy.
Ustala się tabelę stawek podatku akcyzowego dla importowanych wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz niektórych innych napojów alkoholowych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
1.
Ustala się tabelę stawek podatku akcyzowego dla paliw do silników i wyrobów tytoniowych, produkowanych w kraju, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.
2.
Stawki podatku akcyzowego określone w poz. 1 załącznika nr 3 do zarządzenia mają zastosowanie również do sprzedaży paliw silnikowych, wytwarzanych w kraju w drodze mieszania i przeklasyfikowania produktów naftowych.
3. 2
Zwalnia się od podatku akcyzowego sprzedaż etylin wytwarzanych przez etylizację benzyn bazowych zakupionych po cenach zawierających podatek akcyzowy.
1.
Ustala się tabelę stawek podatku akcyzowego dla importowanych paliw do silników i wyrobów tytoniowych, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.
2.
W przypadku sprzedaży tytoniu przeznaczonego do sporządzania papierosów przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, producent tego tytoniu stosuje stawkę podatku akcyzowego w wysokości 70% wartości sprzedaży pomniejszonej o podatek od towarów i usług.
Warunkiem zastosowania stawki podatku akcyzowego wymienionej w kolumnie 4 poz. 1 pkt 1 załącznika nr 4 do zarządzenia jest przedstawienie przy odprawie celnej oryginalnych dokumentów wystawionych przez producenta zagranicznego.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 1995 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku (Monitor Polski Nr 45, poz. 512), z wyjątkiem przepisu § 3 ust. 3 pkt 4 oraz stawek podatku akcyzowego określonych w poz. 1 załącznika nr 3 i w poz. 1 i 2 załącznika nr 4, które tracą moc z dniem 31 grudnia 1995 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 1995 r., z wyjątkiem przepisu § 3 ust. 3 pkt 4 oraz stawek podatku akcyzowego określonych w poz. 1 załącznika nr 3 i w poz. 1 i 2 załącznika nr 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  3 TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA WYROBÓW PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO I DROŻDŻOWEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRODUKOWANYCH W KRAJU

Poz.Symbol Systema-

tycznego wykazu wyrobów (SWW)

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)Stawka podatku akcyzowego w zł za 10 dm3 100% spirytusu lub w % obrotu bądź w złotych za 10 l
1234
I. Wyroby spirytusowe
1Wyroby spirytusowe czyste własnej produkcji (od 10 dm3 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach)

w tym:

2443-1 1) o zawartości do 40% alkoholu włącznie424,00
2443-1 2) o zawartości powyżej 40% alkoholu450,00
2443-15 3) spirytus butelkowany451,00
4) w opakowaniach 0,20 l i 0,25 l438,00
5) w opakowaniach zminiaturyzowanych

0,05 l, 0,1 l i 0,15 l

442,00
2Wyroby spirytusowe gatunkowe własnej produkcji (od 10 dm3 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach)

w tym:

2443-2 1) wódki gatunkowe wytrawne i półwytrawne

o zawartości do 40% alkoholu włącznie

438,00
2443-2 2) wódki gatunkowe wytrawne i półwytrawne

o zawartości powyżej 40% alkoholu

446,00
2443-3 3) wódki gatunkowe półsłodkie i słodkie:
a) wódki gatunkowe półsłodkie410,00
b) wódki gatunkowe słodkie357,00
2443-4 4) likiery408,00
2443-51 5) aperitify340,00
2443-5 6) wódki gatunkowe niskoprocentowe od 18%

do 25% mocy włącznie

z tego:

384,00
a) koktajle340,00
b) kremy alkoholowe o zawartości 18%

alkoholu

401,00
z czego: kremy alkoholowe jajowe295,00
c) kremy alkoholowe o zawartości

powyżej 18% alkoholu

384,00
z czego: kremy alkoholowe jajowe374,00
7) w opakowaniach 0,20 l i 0,25 l452,00
8) w opakowaniach zminiaturyzowanych 0,05

l, 0,1 l i 0,15 l

442,00
3bez względu na symbolNapoje alkoholowe o zawartości alkoholu do

18%, z wyłączeniem wyrobów winiarskich i piwa

6,90 zł/10 l
II. Spirytusy surowe i rektyfikowane

sprzedawane luzem, na które obowiązują

ceny urzędowe

42441Spirytus surowy, z wyłączeniem owocowego, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 430,00 zł418,00*)405,00
2) 30,00 zł 18,00*) 5,00
3) 26,00 14,00*) 1,00
4) 25,00 zł13,00*) wolny

od podatku

52441-3Spirytus surowy owocowywolny od podatku
62442-1Spirytus rektyfikowany zwykły - produkowany ze spirytusu surowego, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 460,00 zł427,00
2) 274,00 zł241,00
3) 85,00 zł 52,00
4) 70,00 zł 37,00
5) 44,00 zł 11,00
6) 36,00 zł 3,00
7) 35,00 zł 2,00
8) 33,00 złwolny od podatku
72442-1Spirytus rektyfikowany zwykły - produkowany z brzeczki melasowej, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 460,00 zł444,00
2) 274,00 zł258,00
3) 85,00 zł 69,00
4) 70,00 zł 54,00
5) 44,00 zł 28,00
6) 36,00 zł 20,00
7) 35,00 zł 19,00
8) 33,00 zł 17,00
82442-2Spirytus rektyfikowany wyborowy - produkowany bezpośrednio z brzeczki melasowej, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 470,00 zł452,00
2) 35,00 zł 17,00
92442-3Spirytus rektyfikowany luksusowy - produkowany bezpośrednio z brzeczki melasowej, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 490,00 zł471,00
2) 280,00 zł261,00
3) 39,00 zł 20,00
4) 36,00 zł 17,00
102442-1Spirytus rektyfikowany zwykły - produkowany z własnego spirytusu surowego melasowego, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 460,00 zł444,00
2) 274,00 zł258,00
3) 85,00 zł 69,00
4) 70,00 zł 54,00
5) 44,00 zł 28,00
6) 36,00 zł 20,00
7) 35,00 zł 19,00
8) 33,00 zł 17,00
112442-2Spirytus rektyfikowany wyborowy, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 470,00 zł435,00
2) 35,00 złwolny od podatku
122442-3Spirytus rektyfikowany luksusowy, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 490,00 zł454,00
2) 280,00 zł244,00
3) 39,00 zł 3,00
4) 36,00 złwolny od podatku
132442-1Spirytus rektyfikowany zwykły - produkowany z serwatki, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 460,00 zł446,00
2) 274,00 zł260,00
3) 85,00 zł 71,00
4) 70,00 zł 56,00
5) 44,00 zł 30,00
6) 36,00 zł 22,00
7) 35,00 zł 21,00
8) 33,00 zł 19,00
142449-9Spirytus bezpirydynowy do produkcji octu (ZN-93/IBPRS-23), na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 460,00 zł438,50
2) 22,00 złwolny od podatku
III. Spirytusy i pozostałe produkty, na które obowiązują ceny umowne
152444-1Spirytus odwodniony techniczny (od 10 dm3 100% spirytusu):
1) bez względu na przeznaczenie, z

wyjątkami określonymi w pkt 2 i 3

300,00
2) przeznaczony bezpośrednio do produkcji

wyrobów nie będących artykułami

spożywczymi, esencjami i aromatami

spożywczymi oraz wyrobami tytoniowymi

5,00
3) skażony środkami szczególnymiwolny od podatku
162444-1Spirytus odwodniony dla farmacji (F i Fs)wolny od podatku
172449-3Spirytus porektyfikacyjny (od 10 dm3 100% spirytusu):
1) bez względu na przeznaczenie, z

wyjątkami określonymi w pkt 2 i 3

260,00
2) przeznaczony bezpośrednio do produkcji

wyrobów nie będących artykułami

spożywczymi, esencjami i aromatami

spożywczymi oraz wyrobami tytoniowymi

wolny od podatku
3) skażony środkami szczególnymiwolny od podatku
182441-5Spirytus posiarczynowy produkowany przez przemysł celulozowo-papierniczywolny od podatku
192442-9Spirytus - alkohol etylowy 96% czysty i czysty do analizy (od 10 dm3 100% spirytusu)455,00
202444-21Denaturat:
2444-211 a) w butelkach 35%
2444-212 b) luzem 40%
21 bez względu na symbolSpirytus skażony - pozostały sprzedawany w opakowaniach zawierających 10 l lub mniej 35%
222449-4Oleje fuzlowe i frakcje propylowo-butylowe 5%
23244Wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego nie wymienione w poz. 1-22 tabeliwolne od podatku
______

*) Dotyczy spirytusu surowego melasowego

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  4 TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA IMPORTOWANYCH WYROBÓW PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO I DROŻDŻOWEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Poz.Kod PCNNazwa grupy towarów (towaru)Stawka podatku akcyzowego w zł za 10 dm3 100% spirytusu
1234
1ex 2008Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin zawierające dodatek alkoholu o rzeczywistej mocy alkoholu przewyższającej w masie 1,5%450,00
22103 90 30 0Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 do 49,2% obj., zawierające w masie od 1,5 do 6% goryczki, przypraw i różnych składników oraz 4 do 10% cukru, w pojemnikach zawierających 0,5 litra lub mniej450,00
32106 90 20 0Złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju używanych do produkcji napojów450,00
42207Alkohol etylowy nie skażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej; alkohol etylowy skażony i pozostałe alkohole skażone o dowolnej mocy450,00
52208Alkohol etylowy nie skażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i inne napoje alkoholowe; z czego:450,00
2208 20 1) napoje alkoholowe otrzymywane przez

destylację wina z winogron lub

wytłoków z winogron

451,00
2208 30 2) whisky451,00
2208 40 3) rumy451,00
2208 50 4) giny i gin Geneva451,00
2208 60 5) vodka451,00
62208 90 69 1Gotowe preparaty ziołowe będące farmaceutykami, na bazie alkoholuwolne od podatku
7Wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz napoje alkoholowe nie wymienione w poz. 1-6, z wyłączeniem win i piwawolne od podatku
ex - zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, że stawka podatku akcyzowego jest ustalona tylko dla niektórych towarów objętych danym kodem, określonych w kolumnie 3.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  5 TABELA

STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA PALIW DO SILNIKÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKOWANYCH W KRAJU
Poz.Symbol Systematy-

cznego wykazu wyrobów (SWW)

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu lub w % obrotu
1234
10241-1, 0242-2Paliwa do silników:
1) paliwa silnikowe benzynowe oraz

benzyny bazowe

w tym:

903,00 zł/t
a) etylina 98 z zawartością od 4,5%

do 5% alkoholu etylowego

743,00 zł/t
b) etylina 94 i benzyna bazowa tej

etyliny

876,00 zł/t
c) etylina 94 E i inne etyliny 94 z

zawartością od 4,5% do 5% alkoholu

etylowego

716,00 zł/t
d) etylina 86846,00 zł/t
e) benzyny bezołowiowe791,00 zł/t
f) paliwo lotnicze876,00 zł/t
2) oleje napędowe do silników

szybkoobrotowych, z wyjątkiem olejów

do silników okrętowych

w tym oleje o zawartości siarki:

460,00 zł/t
a) do 0,05% włącznie380,00 zł/t
b) powyżej 0,05% do 0,1% włącznie400,00 zł/t
c) powyżej 0,1% do 0,2% włącznie420,00 zł/t
d) powyżej 0,2% do 0,3% włącznie440,00 zł/t
3) olej napędowy City Diesel Standard

(miejski olej napędowy) o parametrach

spełniających warunki techniczne WT-

94/MZRiF SA/60

330,00 zł/t
4) paliwa do silników lotniczych

turbospalinowych

400,00 zł/t
5) oleje napędowe do silników

szybkoobrotowych, wytwarzane z

udziałem komponentów uzyskiwanych z

regeneracji zużytych olejów

smarowych, w których udział

komponentów uzyskanych z regeneracji

w produkcie gotowym wynosi minimum

10%*)

wolne od podatku
6) pozostałewolne od podatku
1a0243Oleje smarowe i specjalne:
1) oleje silnikowe, z wyjątkiem olejów

DS-M do silników okrętowych (SWW:

0243-135), olejów DS-H do silników

okrętowych (SWW: 0243-136), olejów

SC22 do silników okrętowych (SWW:

0243-137), olejów do silników z

zapłonem samoczynnym (wysokoprężnych)

pozostałych (SWW: 0243-139), olejów do

silników lotniczych (SWW: 0243-14),

olejów silnikowych pozostałych

(SWW: 0243-19) oraz olejów do silników

okrętowych określonych przez Polską

Normę PN-75C-96089/01-04 jako Marinol

typu CA, CB, CC, CD

15
2) pozostałe, w tym także oleje silnikowe

wytwarzane z udziałem komponentów

uzyskiwanych z regeneracji zużytych

olejów smarowych, w których udział

komponentów z regeneracji w produkcie

gotowym stanowi minimum 10%

wolne od podatku
22552Wyroby tytoniowe:
2552-1,

-2,-8

1) papierosy

w tym:

a) papierosy marek zagranicznych

produkowane w Polsce

58,30 zł/1000 szt.
b) papierosy z filtrem o długości

powyżej 80 mm łącznie z filtrem, z

wyłączeniem papierosów

wymienionych pod lit. a)

46,80 zł/1000 szt.
c) papierosy z filtrem o długości do

80 mm łącznie z filtrem, z

wyłączeniem papierosów

wymienionych pod lit. a)

42,80 zł/1000 szt.
d) papierosy bez filtra, z

wyłączeniem papierosów

wymienionych pod lit. a)

40,30 zł/1000 szt.
2552-3 2) cygara i cygaretki krajowe50%
2552-4,-7 3) pozostałe wyroby tytoniowe60%
4) nie wymienione w pkt 1-3wolne od podatku

*) Dotyczy producentów wytwarzających paliwa silnikowe z ropy naftowej, posiadających zorganizowany w kraju system zbiórki olejów przepracowanych oraz posiadających i stosujących specjalistyczne technologie do oczyszczania, destylacji i rafinacji olejów przepracowanych.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  6 TABELA

STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA IMPORTOWANYCH PALIW DO SILNIKÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
Poz.Kod PCNNazwa grupy towarów (towaru)Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu lub w % podstawy opodatkowania*)
1234
1ex 2710 00Paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe

w tym:

903,00 zł/t
1) etylina 94 zakupiona bezpośrednio u

producenta zagranicznego

876,00 zł/t
2) benzyny bezołowiowe791,00 zł/t
3) benzyny lotnicze, paliwa typu benzyny

do silników odrzutowych

876,00 zł/t
2ex 2710 00Oleje napędowe do silników, oleje opałowe lekkie, z wyjątkiem olejów do silników okrętowych w tym:460,00 zł/t
paliwa do silników odrzutowych400,00 zł/t
2aex 2710 00 87 0Oleje silnikowe20
32402Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy z tytoniu lub namiastek tytoniu100%
z czego: papierosy58,30 zł/1000 szt.
42403 10 10 0 Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w dowolnej proporcji w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 500 g150%
5(skreślona)
6Wyroby nie wymienione w poz. 1-5wolne od podatku

*) określonej w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703)

ex - zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, że stawka podatku akcyzowego jest ustalona tylko dla niektórych towarów objętych danym kodem, określonych w kolumnie 3.

*  Zgodnie z § 2 zarządzenia z dnia 21 grudnia 1995 r. (M.P.95.68.765) zmieniającego nin. zarządzenie zmiana Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego po dniu 31 grudnia 1995 r. nie powoduje zmian wysokości opodatkowania podatkiem akcyzowym
1 § 1 ust. 5a:

- dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 22 marca 1996 r. (M.P.96.24.253) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 kwietnia 1996 r.

- skreślony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 11 maja 1996 r. (M.P.96.33.337) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 maja 1996 r.

2 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 31 stycznia 1997 r. (M.P.97.6.55) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 lutego 1997 r.
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 11 maja 1996 r. (M.P.96.33.337) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 maja 1996 r., z tym że stawka podatku akcyzowego określona w poz. 3 obowiązuje od dnia 3 czerwca 1996 r.
4 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 21 grudnia 1995 r. (M.P.95.68.765) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1996 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 11 maja 1996 r. (M.P.96.33.337) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 maja 1996 r.

5 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 22 marca 1996 r. (M.P.96.24.253) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 kwietnia 1996 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 23 grudnia 1996 r. (M.P.96.85.757) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.

6 Załącznik nr 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 22 marca 1996 r. (M.P.96.24.253) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 kwietnia 1996 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 11 maja 1996 r. (M.P.96.33.337) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 maja 1996 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 23 grudnia 1996 r. (M.P.96.85.757) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.