Monitor Polski

M.P.2016.873

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2017

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131) ogłasza się, że w 2017 r. stawka:
1) opłaty egzaminacyjnej wynosi 278,18 zł;
2) opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje wynosi 33,40 zł.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).