Monitor Polski

M.P.2015.862

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 2 września 2015 r.
w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2016

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 i 1272) ogłasza się, że w 2016 r. stawka:
1) opłaty egzaminacyjnej wynosi 273,53 zł;
2) opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje wynosi 32,84 zł.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).