Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawki kar za zniszczenie zieleni na rok 2013.

Monitor Polski

M.P.2012.747

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 2012 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013

Na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) ogłasza się:
1)
maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm, których wysokość jest określona w załączniku nr 1 do obwieszczenia;
2)
stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, których wysokość jest określona w załączniku nr 2 do obwieszczenia;
3)
stawkę za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami w wysokości 243,22 zł;
4)
stawki kar za zniszczenie jednego metra kwadratowego terenu zieleni w wysokości:
a)
dla trawników - 55,93 zł,
b)
dla kwietników - 480,37 zł.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 985.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT ZA USUWANIE DRZEW ZA JEDEN CENTYMETR OBWODU PNIA MIERZONEGO NA WYSOKOŚCI 130 CM

Lp.Wielkość obwodu pnia w cmStawki opłat za 1 cm w zł
1do 25328,34
2od 26 do 50498,61
5od 51 do 100778,33
4od 101 do 2001.216,14
5od 201 do 3001.824,21
6od 301 do 5002.553,88
7od 501 do 7003.283,56
8powyżej 7004.256,49

ZAŁĄCZNIK Nr  2

STAWKI DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW I GATUNKÓW DRZEW*)

Lp.Rodzaje, gatunki i odmiany drzewStawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm
1Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew13,16
2Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona35,78
3Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg - forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, cyprysik87,04
4Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew328,34
Objaśnienie:

*) Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone w załączniku do obwieszczenia stawki ustala się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej wymienionych w tym załączniku.