Monitor Polski

M.P.2015.817

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
w sprawie stawek opłat na rok 2016 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 i 1272) ogłasza się, obowiązujące na rok 2016, stawki opłat:
1) za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy,
2) za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
3) za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy,
4) eksploatacyjnych,
5) z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,
6) z tytułu podziemnego składowania odpadów,
7) z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla

- określone w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

STAWKI OPŁAT NA ROK 2016

1. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy wynosi dla:

1) węgla kamiennego i rud uranu - 565,27 zł;

2) węgla brunatnego - 226,12 zł;

3) pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą, z wyłączeniem węglowodorów - 113,07 zł.

2. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 109,66 zł.

3. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy wynosi 212,52 zł.

4. Stawki opłat eksploatacyjnych wynoszą:

Lp.Rodzaj kopalinyJednostka miary (j.m.)Stawka opłaty eksploatacyjnej (zł/j.m.)
1234
1Alabastryt3,28
2Amfibolityt1,10
3Anhydrytyt3,88
4Barytyt5,88
5Bazaltyt1,15
6Bentonityt2,02
7Chalcedonityt0,71
8Diabazyt0,83
9Dolomityt0,95
10Gabrat1,10
11 2 Gaz ziemny wysokometanowy, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3tys. m324,00
11a 3 Gaz ziemny wysokometanowy, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3tys. m36,23
12 4 Gaz ziemny pozostały, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3tys. m320,00
12a 5 Gaz ziemny pozostały, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3tys. m35,18
13Gipsyt1,84
14Gliny ogniotrwałe i ceramicznet3,66
15Gnejsyt1,16
16Granityt1,16
17Granodiorytyt1,16
18Hornfelsyt0,97
19Kamienie szlachetne, półszlachetne i ozdobnekg10,39
20Kaolinyt3,28
21Kopaliny ilaste pozostałem32,42
22Kreda jeziornat0,25
23Kreda piszącat0,76
24Kwarct2,02
25Kwarcytyt1,03
26Łupkit1,38
27Magnezytyt5,21
28Marglet0,75
29Marmuryt3,92
30Melafiryt1,17
31Metan z węgla kamiennegotys. m30,00
32Opokit0,71
33Piaski i żwiryt0,58
34Piaskowcet0,83
35Porfiryt0,83
36 6 Ropa naftowa, której wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 1000 tt50,00
36a 7 Ropa naftowa, której wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 1000 tt36,84
37Rudy cynkowo-ołowiowet1,25
38Rudy miedzit3,41
39Rudy złotag Au (w rudzie)0,46
40Rudy uranukg U (w rudzie)9,16
41Serpentynityt0,83
42Siarka rodzimat1,58
43Sjenityt0,97
44Skaleniet2,67
45Skały diatomitowet6,52
46Solankim32,18
47Solet1,64
48Szarogłazyt0,97
49Torfym31,26
50Torfy lecznicze (borowiny)m31,26
51Trawertynyt0,75
52Tufyt0,83
53Wapieniet0,75
54Węgiel brunatnyt1,84
55Węgiel kamiennyt2,34
56Wody leczniczem31,46
57Wody termalnem30,00
58Zieleńcet0,97
59Ziemia krzemionkowat6,52
60Zlepieńcet3,92
61Inne kopalinyt3,92

5. Stawki opłat z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji wynoszą dla:

1) substancji gazowych - 1,79 zł/tys. m3;

2) substancji ciekłych - 3,51 zł/t;

3) pozostałych substancji - 1,78 zł/t.

6. Stawki opłat z tytułu podziemnego składowania odpadów wynoszą dla odpadów:

1) niebezpiecznych - 72,00 zł/t z wyłączeniem odpadów stanowiących materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest, dla których stawka wynosi 0,0 zł/t;

2) obojętnych - 4,16 zł/t;

3) innych niż niebezpieczne i obojętne - 5,56 zł/t.

7. Stawka opłaty z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 5,26 zł/t.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).
2 Stawka opłaty nie została przeliczona na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego w ustawie budżetowej na 2015 rok, gdyż jej wysokość na 2016 r. została określona w ustawieustawiez dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 i 1272).
3 Stawka opłaty nie została przeliczona na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego w ustawie budżetowej na 2015 rok, gdyż jej wysokość na 2016 r. została określona w ustawieustawiez dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 i 1272).
4 Stawka opłaty nie została przeliczona na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego w ustawie budżetowej na 2015 rok, gdyż jej wysokość na 2016 r. została określona w ustawieustawiez dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 i 1272).
5 Stawka opłaty nie została przeliczona na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego w ustawie budżetowej na 2015 rok, gdyż jej wysokość na 2016 r. została określona w ustawieustawiez dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 i 1272).
6 Stawka opłaty nie została przeliczona na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego w ustawie budżetowej na 2015 rok, gdyż jej wysokość na 2016 r. została określona w ustawieustawiez dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 i 1272).
7 Stawka opłaty nie została przeliczona na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego w ustawie budżetowej na 2015 rok, gdyż jej wysokość na 2016 r. została określona w ustawieustawiez dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 i 1272).