Monitor Polski

M.P.2019.1107

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 4 listopada 2019 r.
w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2020

Na podstawie art. 89 ust. 1b pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.) ogłasza się, że w roku 2020 stawki akcyzy na paliwa silnikowe wynoszą dla:
1) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1537,00 zł/1000 litrów;
2) olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1168,00 zł/1000 litrów;
3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1168,00 zł/1000 litrów;
4) gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:
a) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:
- skroplonych - 667,00 zł/1000 kilogramów,
- w stanie gazowym - 10,48 zł/1 gigadżul (GJ),
b) pozostałych - 14,16 zł/1 GJ;
5) pozostałych paliw silnikowych - 1794,00 zł/1000 litrów.
1 Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).