Stawki akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2018.

Monitor Polski

M.P.2017.1078

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2018

Na podstawie art. 89 ust. 1b pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60 i 937) ogłasza się, że w roku 2018 stawki akcyzy na paliwa silnikowe wynoszą dla:
1)
benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1540,00 zł/1000 litrów;
2)
olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1171,00 zł/1000 litrów;
3)
biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1171,00 zł/1000 litrów;
4)
gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:
a)
gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:
-
skroplonych - 670,00 zł/1000 kilogramów,
-
w stanie gazowym - 10,54 zł/1 gigadżul (GJ),
b)
pozostałych - 14,22 zł/1 GJ;
5)
pozostałych paliw silnikowych - 1797,00 zł/1000 litrów.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).