Stawki akcyzy na paliwa silnikowe w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2020 r.

Monitor Polski

M.P.2020.238

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 2 marca 2020 r.
w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 89 ust. 1b pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2020 r. stawki akcyzy na paliwa silnikowe wynoszą dla:
1)
benzyn silnikowych o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1520,00 zł/1000 litrów;
2)
olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1151,00 zł/1000 litrów;
3)
biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1151,00 zł/1000 litrów;
4)
gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:
a)
gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:
-
skroplonych - 650,00 zł/1000 kilogramów,
-
w stanie gazowym - 10,08 zł/1 gigadżul (GJ),
b)
pozostałych - 13,76 zł/1 GJ;
5)
pozostałych paliw silnikowych - 1777,00 zł/1000 litrów.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).