Monitor Polski

M.P.2015.1253

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 4 grudnia 2015 r.
w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2016

Na podstawie art. 89 ust. 1b pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) ogłasza się, że w roku 2016 stawki akcyzy na paliwa silnikowe wynoszą dla:
1) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1540,00 zł/1000 litrów;
2) olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1171,00 zł/1000 litrów;
3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1171,00 zł/1000 litrów;
4) gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:
a) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:
- skroplonych - 670,00 zł/1000 kilogramów,
- w stanie gazowym - 10,54 zł/1 gigadżul (GJ),
b) pozostałych - 14,22 zł/1 GJ;
5) pozostałych paliw silnikowych - 1797,00 zł/1000 litrów.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).