Monitor Polski

M.P.2005.21.330

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 2005 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) ogłasza się, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, poczynając od dnia 31 marca 2005 r., wynosi 15 % kwoty zaległości w stosunku rocznym.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).