Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Monitor Polski

M.P.2001.8.146

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2001 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 1 marca 2001 r.
w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315) ogłasza się, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, poczynając od dnia 1 marca 2001 r., wynosi 44% kwoty zaległości w stosunku rocznym.