Monitor Polski

M.P.1948.51.294

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1948 r.

UCHWAŁA
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 maja 1948 r.
w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Kultury i Sztuki.

§  1. Zatwierdza się statut organizacyjny Ministerstwa Kultury i Sztuki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2. Istniejące dotychczas w Ministerstwie Kultury i Sztuki Biuro Nadzoru Estetyki Produkcji przenosi się do zakresu działania Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
§  3. Na podstawie art. 8 ust. 1 dekretu z dnia 11 kwietnia 1947 r. o zniesieniu urzędu Ministra Informacji i Propagandy oraz urzędów informacji i propagandy (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 147) przekazuje się sprawy przemysłu poligraficznego Ministrowi Przemysłu i Handlu oraz nadzór nad przedsiębiorstwem państwowym Centralny Zarząd Państwowych Zakładów Graficznych.
§  4. Nadzorowi Ministra Kultury i Sztuki podlegają następujące przedsiębiorstwa państwowe: Film Polski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Zjednoczone Zakłady Przemysłu Muzycznego, Polskie Wydawnictwa Muzyczne, Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, a także instytut naukowo-badawczy - Państwowy Instytut Badania Sztuki Ludowej.
§  5. Wykonanie niniejszej uchwały porucza się Ministrowi Kultury i Sztuki oraz Ministrowi Przemysłu i Handlu.
§  6. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie tracą moc obowiązującą wszystkie dotychczasowe zarządzenia organizacyjne w przedmiocie objętym niniejszą uchwałą.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT ORGANIZACYJNY

Ministerstwa Kultury i Sztuki.
§ 1. Ministerstwo Kultury i Sztuki składa się z Gabinetu Ministra, Departamentu Administracyjnego, Departamentu Twórczości Artystycznej, Departamentu Szkolnictwa Artystycznego, Departamentu Przedsiębiorstw Artystycznych i Rozrywkowych, Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków, Biura Współpracy Kulturalnej z Zagranicą, Biura Koordynacji Ruchu Amatorskiego i Biura Inspekcji i Kontroli.

Organami Ministerstwa Kultury i Sztuki zespolonymi z władzami II i I instancji są Wydziały Kultury i Sztuki w Urzędach Wojewódzkich oraz Referaty Kultury i Sztuki w Starostwach.

§  2. Do Gabinetu Ministra należą sprawy stosunku Ministra do naczelnych władz Państwa, sprawy organizacji władz, urzędów, zakładów i przedsiębiorstw podległych Ministerstwu, sprawy prawne, prasowe i wydawnictw urzędowych Ministerstwa, sprawy planowania w zakresie kultury i sztuki, sprawy sprawozdawczości Ministerstwa i prac statystycznych, sprawy nadzoru nad pracą wydziałów i referatów kultury i sztuki w urzędach wojewódzkich i starostwach oraz sprawy sekretariatu Ministra i Podsekretarzy Stanu i specjalne zlecenia Ministra.

Gabinet Ministra składa się z 4 wydziałów: prezydialnego, organizacyjnego, prawnego, planowania i upowszechniania.

§  3. Do Departamentu Administracyjnego należą sprawy osobowe; sprawy budżetu i rachunkowości Ministerstwa, sprawy gospodarcze, intendentura, kancelaria, registratury, archiwum i biblioteka Ministerstwa oraz sprawy przedsiębiorstw.

Departament Administracyjny składa się z 4 wydziałów: ogólnego, budżetowo-rachunkowego, osobowego i przedsiębiorstw.

§  4. Do Departamentu Twórczości Artystycznej należą sprawy organizacji i rozwoju twórczości literackiej, muzycznej i plastycznej poprzez współpracę z Radą Związków Artystycznych, opieka nad twórcami i artystycznymi związkami zawodowymi, sprawy opracowania naukowych podstaw do upowszechnienia kultury i sztuki wśród szerokich mas, sprawy badań teoretyczno-naukowych w zakresie sztuki oraz sprawy przygotowania kadr artystycznych w dziedzinie literatury, teatru, filmu, muzyki i plastyki.

Departament Twórczości Artystycznej składa się z 5 wydziałów: ogólnego, literatury, muzyki, plastyki i wydawniczego.

§  5. Do Departamentu Szkolnictwa Artystycznego należą sprawy szkolnych zakładów artystycznych wszystkich stopni i typów, sprawy ich ustroju, organizacji i programów nauczania, współdziałanie w doborze personelu nauczającego, sprawy zaopatrzenia i wyposażenia szkół, sprawy nadzoru i kontroli nauczania (wizytacje) oraz opieka nad młodzieżą szkolną.

Departament Szkolnictwa Artystycznego składa się z 4 wydziałów: ogólnego, szkolnictwa muzycznego, szkolnictwa plastycznego i szkolnictwa teatralnego.

§  6. Do Departamentu Przedsiębiorstw Artystycznych i Rozrywkowych należą sprawy kierownictwa, ustroju, organizacji, planów pracy państwowych teatrów, oper, filharmonii i przedsiębiorstw rozrywkowych i sprawy pozwoleń na zakładanie i prowadzenie takich zakładów niepaństwowych, sprawy wynikające z ogólnego nadzoru i opieki nad nimi, sprawy organizowania widowni, zmierzającego ku upowszechnieniu działalności artystycznej i widowiskowej wśród szerokich mas, sprawy repertuaru artystycznego, sprawy zespołów artystycznych oraz sprawy zaopatrzenia i wyposażenia.

Departament Przedsiębiorstw Artystycznych i Rozrywkowych składa się z 4 wydziałów: teatralnego, muzycznego, widowisk i administracyjnego.

§7.

Do Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków należą sprawy zarządu, nadzoru i opieki nad muzeami oraz sprawy ochrony zabytków. W szczególności Naczelna Dyrekcja załatwia sprawy wynikające z ustawodawstwa muzealnego i opieki nad zabytkami ruchomymi i nieruchomymi, zabytkami przedhistorycznymi, zespołami kultury rodzimej i krajobrazem, sprawy opieki nad miejscami historycznymi i pamiątkami martyrologii polskiej, sprawy rewindykacji i odszkodowań za utracone mienie artystyczne i kulturalne, sprawy badań naukowych w dziedzinie historii sztuki muzealnictwa i opieki nad zabytkami, sprawy bibliografii w tej dziedzinie, publikuje źródła do dziejów sztuki polskiej, bibliografię oraz wydawnictwa z zakresu inwentaryzacji i konserwacji zabytków.

Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków dzieli się na następujące jednostki organizacyjne: Wydział Ogólny, Dyrekcja Muzeów, Główny Urząd Konserwatorski, Biuro Rewindykacji, Wydział Muzeów i Pomników Martyrologii i Państwowy Instytut Historii Sztuki i Inwentaryzacji Zabytków.

§  8. Do Biura Współpracy Kulturalnej z Zagranicą należą sprawy stosunków kulturalnych z innymi państwami w zakresie szerzenia znajomości kultury polskiej wśród obcych i kultury obcej w Polsce, sprawy wydawania dla zagranicy artykułów i materiałów dotyczących kultury polskiej. Sprawy wymiany imprez, zespołów i pracowników sztuki z zagranicą, sprawy wyjazdów artystów polskich na specjalne studia zagranicę.

Biuro Współpracy Kulturalnej z Zagranicą składa się z 3 wydziałów: projektowania akcji wymiennych, realizacji oraz wydziału ogólnego.

§  9. Do Biura Koordynacji Ruchu Amatorskiego należą sprawy organizacji i rozwoju ruchu amatorskiego w zespołach teatru, muzyki, pieśni i tańca, sprawy przygotowania instruktorów w amatorskim ruchu artystycznym, sprawy programów, repertuaru i pomocy artystycznej.

Biuro Koordynacji Ruchu Amatorskiego składa się z 5 wydziałów: organizacyjnego, programowego, zespołów muzyki, pieśni i tańca, kadr instruktorskich i wydziału inspekcji.

§  10. Do Biura Inspekcji i Kontroli należą sprawy prowadzenia stałej kontroli i inspekcji wszystkich instytucji podległych Ministerstwu Kultury i Sztuki, Wydziałów Kultury i Sztuki w Urzędach Wojewódzkich, sprawy badania dochodów i stanu majątkowego instytucji społecznych i wydawnictw subwencjonowanych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.
§  11. Szczegółowy podział czynności Ministerstwa Kultury i Sztuki zatwierdzi Minister Kultury i Sztuki.