§ 1. - Statut Funduszu Kościelnego.

Monitor Polski

M.P.1991.39.279

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 listopada 1991 r.
§  1.
Funduszowi Kościelnemu nadaje się statut stanowiący załącznik do uchwały.