Statut Funduszu Kościelnego.

Monitor Polski

M.P.1991.39.279

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 listopada 1991 r.

UCHWAŁA Nr 148
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 listopada 1991 r.
w sprawie statutu Funduszu Kościelnego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz. U. Nr 9, poz. 87 i Nr 10, poz. 111, z 1969 r. Nr 13, poz. 95 i z 1989 r. Nr 29, poz. 154 ) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Funduszowi Kościelnemu nadaje się statut stanowiący załącznik do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT FUNDUSZU KOŚCIELNEGO

§  1.
Fundusz Kościelny może świadczyć w szczególności na następujące cele:
1)
wspomaganie kościelnej działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej, a także inicjatyw związanych ze zwalczaniem patologii społecznej, oraz współdziałanie w tym zakresie organów administracji rządowej z Kościołem Katolickim oraz innym i kościołami i związkami wyznaniowymi,
2)
pokrywanie części wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych duchownych, zgodnie z art. 31 ust. 3 i 4 oraz art. 37 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych (Dz. U. Nr 29, poz. 156 i z 1990 r. Nr 36, poz. 206),
3)
odbudowę, konserwację i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej.
§  2.
Organem zarządzająco-wykonawczym Funduszu Kościelnego jest Zarząd składający się z: dyrektora generalnego w Urzędzie Rady Ministrów - dyrektora Biura do Spraw Wyznań, dyrektora Zespołu Ogólnego Biura do Spraw Wyznań i wicedyrektora Zespołu Ogólnego do Spraw Funduszu Kościelnego.
§  3.
Oświadczenie woli w imieniu Funduszu Kościelnego składa dwóch przedstawicieli Zarządu.
§  4.
Przewodniczącym Zarządu jest dyrektor generalny w Urzędzie Rady Ministrów - dyrektor Biura do Spraw Wyznań, do którego należy:
1)
akceptowanie projektu preliminarza budżetowego Funduszu,
2)
określanie wysokości kwoty dotacji Funduszu zastrzeżonej do swojej decyzji oraz do decyzji wicedyrektora Zespołu Ogólnego do Spraw Funduszu Kościelnego,
3)
podejmowanie indywidualnych decyzji o przyznaniu dotacji ze środków Funduszu,
4)
akceptowanie okresowych sprawozdań z wykorzystania środków Funduszu.
§  5.
Bieżące kierowanie sprawami i obsługę Funduszu Kościelnego zapewnia Biuro do Spraw Wyznań Urzędu Rady Ministrów przez wicedyrektora Zespołu Ogólnego do Spraw Funduszu Kościelnego, do którego należy w szczególności:
1)
opracowywanie rocznych preliminarzy dochodów i wydatków Funduszu Kościelnego,
2)
współdziałanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach związanych z ubezpieczeniem duchownych w zakresie wynikającym z ustawy o ubezpieczeniu duchownych,
3)
utrzymywanie stałych kontaktów z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami wyznaniowymi, a także innymi przedstawicielami przy Funduszu Kościelnym,
4)
rejestrowanie i weryfikacja wniosków o dotacje z Funduszu,
5)
podejmowanie decyzji o przyznaniu dotacji w ramach uprawnień określonych w § 4 pkt 2,
6)
zorganizowanie systemu kontroli prawidłowego wykorzystania środków z dotacji Funduszu,
7)
zorganizowanie obsługi kancelaryjno-biurowej i finansowo-księgowej Funduszu,
8)
sporządzenie okresowych sprawozdań z wykorzystania środków Funduszu.
§  6.
1.
Organami opiniodawczymi w zakresie dysponowania środkami Funduszu są przedstawicielstwa osób prawnych Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych przy Funduszu Kościelnym.
2.
W skład przedstawicielstw ze strony osób prawnych Kościoła Katolickiego wchodzą pełnomocnicy: Konferencji Episkopatu Polski, Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich i Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich.
3.
Właściwe osoby prawne innych kościołów i związków wyznaniowych określają skład swoich przedstawicielstw.
4.
Przedstawicielstwa, o których mowa w ust. 1 mają prawo do przedstawiania i opiniowania wniosków o dotacje z Funduszu w odniesieniu do swojego kościoła lub związku wyznaniowego.
§  7.
Nadzór nad Zarządem Funduszu Kościelnego sprawuje Minister - Szef Urzędu Rady Ministrów.
§  8.
1.
Świadczenia z Funduszu Kościelnego przyznaje się na wniosek osób prawnych Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, składany do Zarządu Funduszu bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicielstw, o których mowa w § 6.
2.
Świadczenia z Funduszu Kościelnego mogą być ponadto przyznane z inicjatywy własnej Zarządu Funduszu.
§  9.
Wniosek o świadczenie z Funduszu Kościelnego powinien zawierać uzasadnienie celowości wydatków, kosztorys planowanych prac, a w przypadku odbudowy i remontów obiektów kościelnych i sakralnych - opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków.
§  10.
1.
Świadczenia z Funduszu Kościelnego są przekazywane w obrocie bezgotówkowym i podlegają rozliczeniu z Zarządem Funduszu w terminie roku na zasadach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach finansowo-księgowych.
2.
W szczególnych przypadkach termin określony w ust.1 może być zmieniony za zgodą Zarządu Funduszu Kościelnego.