§ 6. - Stanowiska w Lasach Państwowych zaliczane do Służby Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania i zwalniania tych mieszkań.

Monitor Polski

M.P.1992.19.142

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1992 r.
§  6.
1.
W razie rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, o którym mowa w § 1, pracownik jest obowiązany do opróżnienia zajmowanego lokalu zgodnie z Prawem lokalowym.
2.
Pracownikom, z którymi stosunek pracy został rozwiązany z ich winy, przysługuje pomieszczenia zastępcze.