§ 3. - Stanowiska w Lasach Państwowych zaliczane do Służby Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania i zwalniania tych mieszkań.

Monitor Polski

M.P.1992.19.142

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1992 r.
§  3.
Koszty zużywanej energii elektrycznej, gazu, wody, ogrzewania, a także koszty obciążające użytkownika, wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165, z 1989 r. Nr 10, poz. 57, Nr 20, poz. 108, Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 32, poz. 190 i Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 115, poz. 496), zwanej dalej "Prawem lokalowym", ponosi pracownik.