Stanowiska Służby Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania i zwalniania tych mieszkań.

Monitor Polski

M.P.1995.15.180

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
z dnia 14 marca 1995 r.
w sprawie stanowisk Służby Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań.

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627) zarządza się, co następuje:
Pracownikom Lasów Państwowych, zaliczonym do Służby Leśnej, zatrudnionym w nadleśnictwach na stanowiskach: nadleśniczego, zastępcy nadleśniczego, głównego księgowego, inżyniera nadzoru, leśniczego, podleśniczego, strażnika leśnego i gajowego, przysługuje bezpłatne mieszkanie w miejscu wykonywania pracy.
Z mieszkania bezpłatnego z zasobów Lasów Państwowych pracownik korzysta przez okres zatrudnienia na jednym ze stanowisk, o których mowa w § 1, na podstawie umowy zawieranej z nadleśniczym przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a z pozostałymi pracownikami Służby Leśnej zatrudnionymi w nadleśnictwie - przez nadleśniczego.
1.
Powierzchnia użytkowa przysługującego mieszkania powinna uwzględniać liczbę członków najbliższej rodziny (rodziców i dzieci na utrzymaniu), pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Powierzchnia użytkowa nie może przekraczać:
1)
35 m2 - dla 1 osoby,
2)
40 m2 - dla 2 osób,
3)
45 m2 - dla 3 osób,
4)
55 m2 - dla 4 osób,
5)
65 m2 - dla 5 osób,
6)
70 m2 - dla 6 i więcej osób.
2.
Osady leśne Lasów Państwowych, przewidziane do zamieszkania przez pracowników uprawnionych do bezpłatnego mieszkania, przysługują pracownikowi w całości, bez względu na stan rodzinny.
3.
Uprawnienie do bezpłatnego mieszkania obejmuje również prawo do bezpłatnego używania pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego oraz budynków gospodarczych.
4.
Pracownika korzystającego z bezpłatnego mieszkania obciążają obowiązki oraz opłaty, o których mowa w ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509).
W razie braku możliwości korzystania przez pracownika z odpowiedniego mieszkania z zasobów Lasów Państwowych, nadleśnictwo najmuje pracownikowi mieszkanie na swój koszt albo zwraca pracownikowi równowartość kwoty wynikającej z przemnożenia stawki czynszu regulowanego, określonego w ustawie, o której mowa w § 3 ust. 4, przez powierzchnię użytkową przysługującą pracownikowi na podstawie § 3 ust. 1.
W razie zbiegu uprawnień do bezpłatnego mieszkania osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, bezpłatne mieszkanie przysługuje tylko jednemu pracownikowi.
1.
W razie ustania stosunku pracy z pracownikiem, pracownik jest obowiązany do opróżnienia mieszkania w terminie 3 miesięcy. W sprawach tych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w § 3 ust. 4.
2.
Jeżeli ustanie stosunku pracy jest związane z przejściem pracownika na zaopatrzenie emerytalne lub rentowe, pracownik jest obowiązany opróżnić lokal i wyprowadzić się do lokalu zamiennego, wskazanego przez nadleśnictwo. Koszty przeprowadzki pokrywa nadleśnictwo.
3.
Lokal zamienny nie przysługuje, jeżeli pracownik posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego.
Traci moc zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 maja 1992 r. w sprawie stanowisk w Lasach Państwowych zaliczanych do Służby Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań (Monitor Polski Nr 19, poz. 142).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.