Monitor Polski

M.P.1964.71.333

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 17 października 1964 r.
w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników Najwyższej Izby Kontroli.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 61, poz. 330) Rada Państwa uchwala, co następuje:
§  1.
1. Ustala się dla pracowników Najwyższej Izby Kontroli następujące tabele stanowiące załączniki do uchwały:
1) tabelę stanowisk, uposażeń zasadniczych i dodatków specjalnych (załącznik nr 1),
2) tabelę stawek dodatków specjalnych (załącznik nr 2),
3) tabelę kwalifikacji w zakresie wykształcenia i stażu pracy zawodowej (załącznik nr 3).
2. Prezes Najwyższej Izby Kontroli może uzupełnić tabelę stanowisk, uposażeń zasadniczych i dodatków specjalnych dodatkowymi stanowiskami i określać dla tych stanowisk kwalifikacje, wysokość uposażeń zasadniczych i dodatków specjalnych w ramach szczebli i stawek określonych w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.
§  2. O podziale komórek organizacyjnych na komórki działalności podstawowej lub pomocniczej w rozumieniu załącznika nr 1 decyduje Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Przy dokonywaniu podziału należy do komórek działalności pomocniczej zaliczać komórki administracyjne, budżetowo-gospodarcze i inne wykonujące czynności usługowe.
§  3. 1
1. Zaszeregowania pracownika do poszczególnych szczebli uposażenia zasadniczego i stawek dodatku specjalnego dokonuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli w ramach zatwierdzonego funduszu płac z uwzględnieniem przepisu § 2.
2. Przewodniczący Rady Państwa w wypadkach uzasadnionych szczególnymi względami może dla stanowisk wymienionych w załączniku nr 1 pod lp. 1-6 podwyższyć maksymalny dodatek specjalny dla danego stanowiska o jedną lub dwie stawki, a w stosunku do stawki pierwszej - o 500 do 1.000 zł.
§  4.
1. Przy przyjęciu do pracy przyznaje się pracownikowi najniższy szczebel uposażenia zasadniczego, przewidziany dla danego stanowiska.
2. Ze względu na wyjątkowe kwalifikacje, rodzaj wykonywanej pracy i stopień związanej z nią odpowiedzialności może być pracownikowi nowo przyjmowanemu przyznane uposażenie wyższe, nie przekraczające jednak najniższego uposażenia zasadniczego przysługującego na tym stanowisku więcej niż o dwa szczeble, oraz 60% najwyższej stawki dodatku specjalnego przewidzianej dla tego stanowiska.
3. Zasady ustalania wysokości uposażeń dla pracowników przenoszonych służbowo do Najwyższej Izby Kontroli określa Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
§  5. 2
1. Pracownik może awansować w obrębie danego stanowiska nie częściej niż jeden raz w ciągu dwóch lat pracy i o jeden szczebel uposażenia zasadniczego bądź o jedną stawkę dodatku specjalnego, w terminach awansowych, tj. 1 stycznia lub 22 lipca z mocą od 1 sierpnia.
2. W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych zwiększeniem zakresu czynności bez zmiany stanowiska lub nabyciem kwalifikacji szczególnie przydatnych na danym stanowisku, okres oczekiwania na awans może być skrócony, jednak nie więcej niż o jeden rok.
3. Przepis ust. 1 i 2 nie dotyczy wypadków powołania pracownika na stanowisko kierownicze bądź na stanowisko hierarchicznie wyższe od zajmowanego lub przyznania uposażenia po okresie próbnym bądź po ukończeniu wstępnego stażu pracy.
§  6. 3 Pracownikom zajmującym stanowiska określone w załączniku nr 1 pod liczbą porządkową 1-6 przysługuje dodatek specjalny co najmniej w najniższej stawce przewidzianej dla danego stanowiska. Pracownikom zajmującym stanowiska określone pod liczbą porządkową 7-12 może być przyznany dodatek specjalny; pozostałym pracownikom dodatek specjalny nie przysługuje.
§  7. 4 Dodatek specjalny nie podlega opodatkowaniu i jest wolny od potrąceń na składkę emerytalną.
§  8.
1. Pracownicy pobierający dodatki specjalne według stawek 11 do 1 nie mogą łączyć pracy na zajmowanym stanowisku z innym stałym zajęciem zarobkowym. W razie pełnienia zajęcia ubocznego - choćby za zezwoleniem przewidzianym w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 61, poz. 330) - pracownicy ci tracą prawo do pobierania dodatku.
2. Nie powoduje utraty prawa do pobierania dodatku specjalnego, bez względu na jego wysokość, pełnienie za zezwoleniem udzielonym przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli stałego zajęcia ubocznego, polegającego na wykonywaniu:
1) pracy pracowników nauki, wykładowców i lektorów w szkołach wyższych,
2) pracy dydaktycznej w szkołach średnich ogólnokształcących, w szkołach zawodowych, w szkołach średnich medycznych, liceach pedagogicznych i studiach nauczycielskich lub w szkołach artystycznych I i II stopnia - w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin zajęć tygodniowo,
3) pracy do wysokości pól etatu na stanowisku lekarza lub lekarza dentysty w zakładach społecznych służby zdrowia, w służbie zdrowia Ministerstw: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Komunikacji lub Sprawiedliwości.
3. Nie powoduje również utraty prawa do pobierania dodatku specjalnego, bez względu na jego wysokość pełnienie na podstawie umowy zlecenia zajęć ubocznych trwających nie dłużej niż trzy miesiące.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie pełnienia na podstawie umowy zlecenia zajęć ubocznych trwających dłużej niż trzy miesiące:
1) w kolegiach redakcyjnych lub na stanowisku nieetatowego redaktora w redakcji,
2) dydaktycznych,
3) prowadzenia księgowości pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
§  9. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy zostają zakwalifikowani na właściwe stanowiska na ogólnych zasadach, z tym że ich wynagrodzenie za każdą efektywną godzinę pracy ustala się w wysokości proporcjonalnej do uposażenia określonego za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
§  10.
1. 5 Tworzy się fundusz nagród na nagrody dla pracowników Najwyższej Izby Kontroli w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac tych pracowników z wyłączeniem wydatków na umundurowanie. Oszczędności w osobowym funduszu płac nie mogą być przeznaczane na wypłatę nagród.
2. Suma nagród indywidualnych przyznanych pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 15% jego rocznego uposażenia zasadniczego.
2a. 6 Tworzy się fundusz nagród dla pracowników Najwyższej Izby Kontroli w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac tych pracowników; nagrody z tego funduszu przyznawane są przez Przewodniczącego Rady Państwa na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
3. Poza nagrodami, przewidzianymi w ust. 2, pracownikom Najwyższej Izby Kontroli mogą być przyznawane nagrody jubileuszowe, przysługujące na podstawie odrębnych przepisów, oraz nagrody: państwowe, za udział w konkursach, za osiągnięcia racjonalizatorskie i za projekty wynalazcze.
§  11.
1. Pracownikom obsługi wymienionym w załączniku nr 1 przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. z 1933 r. Nr 94, poz. 734 z późniejszymi zmianami).
2. Pracownikom zatrudnionym przy pilnowaniu - strażnikom i starszym strażnikom - przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1) za każdą- godzinę ponad 8 godzin na dobę bądź ponad 6 godzin w sobotę do pełnych 12 godzin na dobę (ponad 46 godzin tygodniowo do 72 godzin tygodniowo) - 110% zasadniczej stawki godzinowej,
2) za godziny nadliczbowe ponad 12 godzin na dobę oraz za godziny nadliczbowe przypadające w święta i w nocy - 200% zasadniczej stawki godzinowej,
3) za czas szkolenia zawodowego lub pogotowia poza normalnym czasem pracy - 150% zasadniczej stawki godzinowej za godzinę szkolenia lub pogotowia.
3. Pracownikom określonym w ust. 2 przysługuje w tygodniu jeden dzień (pełne 24 godziny) wolny od pracy, z tym że co trzeci tydzień dzień wolny od pracy powinien przypadać w niedzielę.
4. W celu ustalenia podstawowej stawki godzinowej za pracę określoną w ust. 2 dzieli się miesięczne wynagrodzenie pracownika przez 200.
§  12. Kierowcy pojazdów mechanicznych, ich pomocnicy i pracownicy warsztatów samochodowych są wynagradzani według odrębnych przepisów. Sprzątaczki wynagradzane według powierzchni sprzątanej, stanowiącej podstawę ustalenia stawki jednostkowej za m2 powierzchni sprzątanej - są wynagradzane według stawki podstawowej, określonej w trybie § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych (Dz. U. Nr 29, poz. 185).
§  13.
1. Oprócz uposażenia ustalonego w tabeli stanowisk pracownicy Najwyższej Izby Kontroli mogą otrzymywać:
1) dodatki za znajomość języków obcych, przysługujące na podstawie obowiązujących odrębnych przepisów,
2) z zastrzeżeniem § 17 ust. 3, należności i świadczenia, wynikające z przywilejów szczególnych, określonych odrębnymi przepisami (Karty "Górnika", "Hutnika", "Stoczniowca", "Energetyka", "Kolejarza", "Skalnika"), z tym że należności z tego tytułu utrzymuje się w wysokości kwotowej przysługującej w dniu wejścia w życie uchwały pracownikom już zatrudnionym w Najwyższej Izbie Kontroli; pracownikom przenoszonym służbowo do pracy w Najwyższej Izbie Kontroli te należności i świadczenia przysługują w wysokości kwotowej przysługującej im w dniu przeniesienia,
3) umundurowanie oraz odzież ochronną i roboczą, przysługujące według norm określonych w obowiązujących odrębnych przepisach.
2. Dodatkowe wynagrodzenia maszynistek zatrudnionych w hali maszyn określają odrębne przepisy.
3. 7 Rzemieślnicy wykwalifikowani mogą otrzymywać za terminowe i należyte jakościowo wykonywanie zadań premię w wysokości do 10% uposażenia zasadniczego.
§  14.
1. Zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Najwyższej Izbie Kontroli w dniu wejścia w życie uchwały dokonuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
2. Prezes Najwyższej Izby Kontroli może w uzasadnionych wypadkach zwolnić pracownika zatrudnionego w Najwyższej Izbie Kontroli w dniu wejścia w życie uchwały od określonych w załączniku nr 3 wymagań w zakresie wykształcenia bądź stażu pracy zawodowej. Zależnie od stażu pracy, wieku lub sytuacji rodzinnej pracownika zwolnienie od wymagań w zakresie wykształcenia może być uwarunkowane uzupełnieniem wykształcenia w ustalonym terminie.
§  15. Uchwała nie dotyczy zatrudnionych w Najwyższej Izbie Kontroli pracowników służb specjalistycznych, których wynagrodzenie określają odrębne przepisy.
§  16. 8 (uchylony).
§  17.
1. Znosi się przysługujące dotychczas pracownikom Najwyższej Izby Kontroli dodatki uzasadnione specjalnymi kwalifikacjami i warunkami służby oraz wszelkie inne dotychczasowe dodatki oprócz dodatków wymienionych w § 13.
2. Pracownikom Najwyższej Izby Kontroli nie przysługuje również:
1) dodatek pobierany dotychczas w myśl uchwały nr 103 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów oraz obniżenia skali podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 25, poz. 124),
2) dodatek określony w uchwale nr 301 Rady Ministrów z dnia 14 września 1963 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku kwartalnego dla pracujących.
3. Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli nie mogą pobierać deputatów w naturze lub ekwiwalencie pieniężnym.
§  18. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale do pracowników Najwyższej Izby Kontroli mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące pracowników ministerstw i urzędów centralnych.
§  19. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Rady Państwa z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników Najwyższej Izby Kontroli (Monitor Polski Nr 44, poz. 204).
§  20. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1964 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 9

TABELA STANOWISK, UPOSAŻEŃ ZASADNICZYCH ORAZ DODATKÓW SPECJALNYCH PRACOWNIKÓW NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Lp.StanowiskoUposażenie zasadniczeStawki dodatku specjalnego w komórkach działalności:
szczebelkwota

podstawowejpomocniczej
123456
1Dyrektor zespołu, dyrektor departamentu, przewodniczący delegatury, doradca PrezesaA

B

C

D

6.000

5.500

5.000

4.600

6-18-4
2Wicedyrektor zespołu, wicedyrektor departamentu, zastępca przewodniczącego delegatury, główny specjalista poza departamentem (zespołem, delegaturą)A

B

C

D

5.200

4.800

4.500

4.200

7-29-5
3Naczelnik samodzielnego wydziału lub wydziału inspekcyjnego, kierownik grupy terenowej, doradca ekonomiczny, doradca techniczny, doradca prawnyA

B

C

D

5.000

4.600

4.300

4.000

8-310-6
4Naczelnik wydziału, starszy inspektor kontroli państwowej, starszy radca prawnyA

B

C

D

4.600

4.300

4.000

3.800

10-412-7
5Inspektor kontroli państwowej, radca prawnyA

B

C

D

4.400

4.100

3.850

3.600

12-5-
6Starszy radca, starszy inspektorA

B

C

D

E

4.200

3.900

3.650

3.400

3.200

16-6do 8
7Radca, inspektor, starszy referent prawnyA

B

C

D

E

3.500

3.200

2.950

2.700

2.500

do 11
8Starszy referent, starszy księgowy, sekretarka Prezesa (wiceprezesa, dyrektora generalnego), kierownik hali maszyn, kierownik kancelariiA

B

C

D

E

3.100

2.850

2.600

2.400

2.200

do 12
9Sekretarka zespołu (departamentu, delegatury), starszy magazynier, księgowy, intendentA

B

C

D

E

2.800

2.600

2.400

2.200

2.000

do 13
10Starsza maszynistka poza halą maszyn, kierownik centrali telefonicznejA

B

C

D

E

2.700

2.450

2.200

2.000

1.800

do 14
11Referent, magazynierA

B

C

D

E

2.400

2.200

2.000

1.850

1.700

do 15
12Maszynistka poza halą maszyn, archiwista, starsza telefonistkaA

B

C

D

2.200

2.000

1.800

1.600

do 15
13Maszynistka w hali maszynA

B

C

D

2.000

1.800

1.600

1.400

-
14TelefonistkaA

B

C

D

1.850

1.700

1.550

1.400

-
15Stażysta z wykształceniem:-
- wyższym-1.800-2.200
- średnim-1.300-1.600
Pracownicy obsługi
Lp.StanowiskoUposażenie zasadnicze
szczebelkwota zł
1234
1Rzemieślnik - specjalistaA3.700
B3.450
C3.200
D3.000
E2.800
2Rzemieślnik wykwalifikowany, palacz c.o.A2.900
B2.650
C2.400
D2.200
3Starszy woźny*), robotnik gospodarczyA2.000
B1.800
C1.650
D1.500
4Woźny, dźwigowy, szatniarz, starszy portierA

B

1.650

1.500

C1.400
D1.300
5Portier, sprzątaczka w systemie czasowym, goniecA

B

1.500

1.400

C1.300
D1.200

*) Przy powierzeniu czynności o charkterze specjalnym może być przyjazny dodatek specjalny według stawek 16 do 15.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 10

TABELA STAWEK DODATKÓW SPECJALNYCH

Stawka Kwota złotych
1 4.500
2 4.000
3 3.500
4 3.000
5 2.600
6 2.200
7 1.900
8 1.650
9 1.400
10 1.200
11 1.000
12 800
13 650
14 500
15 350
16 200

ZAŁĄCZNIK  Nr 3 11

TABELA KWALIFIKACJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I STAŻU PRACY ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Lp.StanowiskoWykształcenieLiczba lat pracy zawodowej
1234
1Dyrektor zespołu, dyrektor departamentu, przewodniczący delegatury, doradca Prezesa, wicedyrektor zespołu, wicedyrektor departamentu, zastępca przewodniczącego delegatury, główny specjalista poza departamentem (zespołem, delegaturą)wyższe8
2Naczelnik samodzielnego wydziału lub wydziału inspekcyjnego, kierownik grupy terenowej, doradca ekonomiczny, doradca techniczny, doradca prawny, naczelnik wydziału*), starszy inspektor kontroli państwowej, starszy radca prawnywyższe7
3Radca prawnywyższe6
4Inspektor kontroli państwowej, starszy radca, starszy inspektorwyższe5
średnie10
5Starszy referent prawnywyższe3
6Radca, inspektorwyższe2
średnie6
7Starszy referent, starszy księgowy, sekretarka Prezesa (wiceprezesa, dyrektora generalnego)wyższepo ukończeniu wstępnego stażu pracy
średnie3
8Kierownik hali maszyn, kierownik kancelarii, sekretarka zespołu (departamentu, delegatury), starszy magazynier, księgowy, intendent, kierownik centrali telefonicznejśrednie1
9Referent, magazynier, archiwista, starsza telefonistkaśredniepo ukończeniu wstępnego stażu pracy
10Starsza maszynistka poza halą maszynpisanie bezbłędne z szybkością ponad 300 uderzeń na minutę
11Maszynistka poza halą maszynpisanie bezbłędne z szybkością ponad 230 uderzeń na minutę
12Przez rzemieślników wykwalifikowanych rozumieć należy pracowników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe w drodze szkolenia zawodowego lub co najmniej 6-letniej praktyki i wykazują się umiejętnością wykonywania prac na poziomie wymaganym od robotników co najmniej 7 kategorii taryfikatorów branżowych, a specjaliści na poziomie wymaganym od robotników 8-9 kategorii taryfikatorów branżowych.
*) W departamentach działalności pomocniczej wykształcenie wyższe może być zastąpione średnim przy równoczesnym wydłużeniu wymaganego stażu pracy o 4 lata.
1 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 11 stycznia 1973 r. (M.P.73.4.26) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1973 r.
2 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 11 stycznia 1973 r. (M.P.73.4.26) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1973 r.
3 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 11 stycznia 1973 r. (M.P.73.4.26) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1973 r.
4 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały z dnia 11 stycznia 1973 r. (M.P.73.4.26) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1973 r.
5 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) uchwały z dnia 11 stycznia 1973 r. (M.P.73.4.26) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1973 r.
6 § 10 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) uchwały z dnia 11 stycznia 1973 r. (M.P.73.4.26) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1973 r.
7 § 13 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały z dnia 11 stycznia 1973 r. (M.P.73.4.26) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1973 r.
8 § 16 uchylony przez § 2 pkt 1 uchwały z dnia 21 maja 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na terenie kraju pracowników Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego i Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. (M.P.73.26.157) z dniem 1 lipca 1973 r.
9 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały z dnia 11 stycznia 1973 r. (M.P.73.4.26) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1973 r.
10 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały z dnia 11 stycznia 1973 r. (M.P.73.4.26) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1973 r.
11 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały z dnia 11 stycznia 1973 r. (M.P.73.4.26) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1973 r.