Stały Sekretariat Wspólnoty Demokracji z siedzibą w Warszawie.

Monitor Polski

M.P.2011.33.389

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2011 r.

UCHWAŁA Nr 50
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 kwietnia 2011 r.
w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji z siedzibą w Warszawie

Nawiązując do postanowień dokumentu końcowego IV Konferencji Ministerialnej Wspólnoty Demokracji w sprawie demokracji, rozwoju i zwalczania ubóstwa, która odbyła się w dniach 14-17 listopada 2007 r. w Bamako w Republice Mali, oraz z zadowoleniem przyjmując decyzję w sprawie ustanowienia siedziby Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji w Warszawie, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Potwierdza się zgodę na działanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji w Warszawie, zwanego dalej "Sekretariatem".
2.
Sekretariat jest traktowany tak jak instytucja organizacji międzynarodowej, w szczególności korzysta z przywilejów i immunitetów przysługujących takim instytucjom.
1.
Pracownicy Sekretariatu zajmujący wyższe stanowiska oraz osoby delegowane do pracy w Sekretariacie przez państwa uczestniczące we Wspólnocie Demokracji, a także członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie domowej, o ile nie posiadają obywatelstwa polskiego oraz nie posiadają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem notyfikacji ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, są traktowani odpowiednio tak jak przedstawiciele dyplomatyczni albo członkowie ich rodzin, o których mowa w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232).
2.
Inni pracownicy Sekretariatu, a także członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie domowej, o ile nie posiadają obywatelstwa polskiego oraz nie posiadają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem notyfikacji ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, są traktowani odpowiednio tak jak funkcjonariusze albo członkowie ich rodzin, o których mowa w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. (Dz. U. z 1948 r. Nr 39, poz. 286).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.