Stały komitet Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2002.27.447

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:
Stały komitet Rady Ministrów jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach należących do zakresu działania Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.
1.
 W skład stałego komitetu Rady Ministrów wchodzą:
1)
przewodniczący, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród członków Rady Ministrów;
2)
wiceprzewodniczący, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród członków stałego komitetu Rady Ministrów, na wniosek przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów;
3)
członkowie, którymi są sekretarze stanu w ministerstwach;
4)
przedstawiciele Prezesa Rady Ministrów, o których mowa w § 55 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), zwanej dalej "Regulaminem pracy Rady Ministrów".
2.
Sekretarzem stałego komitetu Rady Ministrów jest powoływana i odwoływana przez przewodniczącego tego komitetu osoba kierująca komórką organizacyjną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która sprawuje obsługę prac tego komitetu.
3.
Jeżeli Prezes Rady Ministrów jest obecny na posiedzeniu stałego komitetu Rady Ministrów, przewodniczy temu komitetowi.
1.
Zadaniem stałego komitetu Rady Ministrów jest przygotowywanie, uzgadnianie i przedstawianie Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów projektów rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów przez wyrażanie opinii albo udzielanie rekomendacji projektom dokumentów rządowych, które będą przedstawione Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów do rozpatrzenia.
2.
Stały komitet Rady Ministrów rozpatruje również inne sprawy niż określone w ust. 1, powierzone mu przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.
1.
Projekty dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów mogą wnosić, zgodnie ze swoją właściwością, członkowie Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, centralne organy administracji rządowej (kierownicy urzędów centralnych), pełnomocnicy Rządu i wojewodowie, zwani dalej "organami uprawnionymi".
2.
Centralne organy administracji rządowej (kierownicy urzędów centralnych), nad których działalnością sprawują nadzór ministrowie, opracowują, uzgadniają i wnoszą do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów projekty dokumentów rządowych za pośrednictwem tego ministra, a wojewodowie - za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
3.
Pełnomocnicy Rządu są uprawnieni do wnoszenia do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów projektów dokumentów rządowych w zakresie udzielonych im upoważnień do opracowywania i uzgadniania tych dokumentów, określonych w aktach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.
4.
Jeżeli, na podstawie odrębnych przepisów, podmiot, inny niż określony w ust. 1, jest uprawniony do wnoszenia dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, podmiot ten wnosi taki dokument do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów po porozumieniu z właściwym ministrem.
5. 2
 Organ uprawniony wnosi projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów za pośrednictwem sekretarza tego komitetu.
1.
Stały komitet Rady Ministrów może określać sposoby i terminy wykonania prac mających na celu przygotowanie projektu dokumentu rządowego przewidywanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wskazywać organy odpowiedzialne za ich wykonanie.
2.
Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują również Przewodniczącemu stałego komitetu Rady Ministrów, jeżeli komitet ten nie określił sposobu i terminu wykonania odpowiednich prac lub organów odpowiedzialnych za ich wykonanie.
1. 3
 Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów lub z jego upoważnienia Sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów może, na wniosek uprawnionego organu albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego lub rozstrzygnięcie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków stałego komitetu Rady Ministrów (tryb obiegowy).
2.
 Jeżeli projekt dokumentu rządowego wniesiony do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów nie wymaga zajęcia stanowiska przez ten komitet w pełnym składzie, Prezes Rady Ministrów albo Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów może, spośród członków tego komitetu, utworzyć grupę roboczą i powierzyć jej rozpatrzenie tego projektu w trybie określonym dla prac stałego komitetu Rady Ministrów.
3. 4
 Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów może, spośród członków tego komitetu oraz osób, o których mowa w § 13 ust. 3-5, powoływać zespoły robocze, w celu realizacji zadań określonych przez Przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów.
 Stały komitet Rady Ministrów albo jego Przewodniczący może powoływać rzeczoznawców lub ekspertów do opracowania analiz, prognoz, ekspertyz, opinii lub koncepcji i projektów rozwiązań programowych.
1.
 Projekty dokumentów rządowych wniesione do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów Sekretarz tego komitetu przekazuje osobom wchodzącym w skład stałego komitetu Rady Ministrów oraz stałym uczestnikom posiedzeń tego komitetu, nie później niż 7 dni przed datą posiedzenia, na którym mają być rozpatrzone te projekty. W uzasadnionych przypadkach, gdy waga lub pilność sprawy wymagają jej niezwłocznego rozstrzygnięcia przez stały komitet Rady Ministrów, termin ten, za zgodą Przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów, może zostać skrócony.
2.
Sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów opracowuje porządek obrad oraz wprowadza w nim zmiany na podstawie materiałów, o których mowa w ust. 1, w trybie określonym w pisemnym upoważnieniu udzielonym przez Przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów.
3.
Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów z inicjatywy własnej lub na umotywowany wniosek zgłoszony przez członka stałego komitetu Rady Ministrów.
4.
Porządek obrad Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów zatwierdza na posiedzeniu tego komitetu, po zasięgnięciu opinii jego członków.
1.
Sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów może wystąpić do organu uprawnionego o usunięcie braków formalnych wniesionego projektu dokumentu rządowego lub o jego uzupełnienie w terminie 14 dni.
2.
W razie gdy projekt dokumentu rządowego:
1) 6
 nie odpowiada wymaganiom określonym w Regulaminie pracy Rady Ministrów, a w szczególności nie dołączono do niego:
a)
protokołu rozbieżności,
b)
ustosunkowania się organu wnioskującego do zgłoszonych uwag lub opinii organów lub podmiotów, którym projekt dokumentu rządowego był przekazany, zgodnie z wymogami określonymi w § 12 ust. 2-5 Regulaminu pracy Rady Ministrów,
c)
informacji o przeprowadzeniu międzyministerialnej konferencji uzgodnieniowej,
d) 7
 (uchylona),
e) 8
 opinii ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej co do zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej,
f) 9
 zgłoszeń podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz informacji o kolejności wniesienia tych zgłoszeń lub informacji o ich braku,
2)
nie został uzupełniony bądź nie zostały usunięte występujące w nim braki formalne - w terminie, o którym mowa w ust. 1

- projekt dokumentu rządowego nie podlega rozpatrzeniu przez stały komitet Rady Ministrów, a Sekretarz tego komitetu zwraca ten projekt organowi uprawnionemu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.
W uzasadnionych wypadkach projekt dokumentu rządowego niespełniający wymagań, o których mowa w ust. 2, może zostać rozpatrzony przez stały komitet Rady Ministrów wyłącznie za zgodą Przewodniczącego tego komitetu, po zasięgnięciu opinii osób wchodzących w skład stałego komitetu Rady Ministrów wyrażonej na posiedzeniu komitetu, na którym projekt ten będzie rozpatrywany.
1.
Stały komitet Rady Ministrów odbywa posiedzenia w stałych terminach. Z uzasadnionych przyczyn Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów na polecenie Prezesa Rady Ministrów, z własnej inicjatywy albo na wniosek osób wchodzących w skład tego komitetu, może wyznaczyć inny termin posiedzenia, zawiadamiając o tym Prezesa Rady Ministrów i właściwe osoby.
2.
Zawiadomienia o posiedzeniu stałego komitetu Rady Ministrów, wraz z porządkiem obrad, Sekretarz tego komitetu doręcza osobom uczestniczącym w posiedzeniu, nie później niż na 5 dni przed datą posiedzenia.
3.
Prezes Rady Ministrów albo Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów może, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zwołać posiedzenie w trybie nagłym. W takim przypadku Sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów przedstawia na posiedzeniu uzasadnienie nagłego trybu jego zwołania. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.

§ 11.[]  10  (uchylony).

  11
1.
 Na posiedzeniu stałego komitetu Rady Ministrów rozpatrzeniu podlegają uwagi do projektu dokumentu rządowego, zawarte w protokole rozbieżności lub zgłoszone nie później niż do godziny 1600 dnia poprzedzającego stały termin posiedzenia tego komitetu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
Uwagi zgłoszone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, oraz zgłoszone na posiedzeniu stałego komitetu Rady Ministrów podlegają rozpatrzeniu za zgodą Przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów.
3.
Uwagi do projektu dokumentu rządowego, co do których organ wnioskujący wskaże, że w toku uzgodnień były zgłoszone i wycofane albo uzgodnione, mogą zostać rozpatrzone na posiedzeniu stałego komitetu Rady Ministrów za zgodą Przewodniczącego tego komitetu, na umotywowany wniosek organu zgłaszającego.
4.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do projektów dokumentów rządowych włączonych do porządku obrad bez zachowania terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1.
1.
W posiedzeniach stałego komitetu Rady Ministrów stale lub doraźnie uczestniczą, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, osoby zaproszone przez Sekretarza tego komitetu, jeżeli uzna on ich udział w posiedzeniu za niezbędny do wykonywania powierzonych im zadań służbowych albo do obsługi prac stałego komitetu Rady Ministrów.
2.
Sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów informuje osoby, o których mowa w ust. 1, o zasadach uczestnictwa w posiedzeniu, w szczególności o rygorach wynikających z ochrony informacji niejawnych.
3. 12
 Do udziału w pracach stałego komitetu Rady Ministrów zaprasza się Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
4.
  13  W pracach stałego komitetu Rady Ministrów uczestniczą: Sekretarz do Spraw Europejskich, Prezes Rządowego Centrum Legislacji oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub ich przedstawiciele.
5.
  14  Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów może zapraszać do udziału w pracach tego komitetu, z głosem doradczym, również inne osoby niż określone w ust. 3 i 4, reprezentujące organy, instytucje lub organizacje właściwe w sprawach będących przedmiotem tych prac, w tym przedstawiciela Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.
 Projekty dokumentów rządowych i inne sprawy przewidziane do rozpatrzenia na posiedzeniu referuje Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów albo przedstawiciel organu uprawnionego lub wskazany przez Przewodniczącego członek tego komitetu.
1.
Stały komitet Rady Ministrów po rozpatrzeniu projektu dokumentu rządowego projekt ten przyjmuje i rekomenduje Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów lub wyraża opinię o projekcie tego dokumentu albo go odrzuca, albo też kieruje do rozstrzygnięcia w innym terminie lub po spełnieniu określonych wymogów.
2.
Stały komitet Rady Ministrów może:
1)
zobowiązać do opracowania, uzgodnienia i wniesienia do rozpatrzenia w określonym terminie nowego tekstu projektu dokumentu rządowego albo dokonania w nim niezbędnych zmian i uzupełnień,
2)
wystąpić z wnioskiem do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo Sekretarza Rady Ministrów o skierowanie projektu dokumentu rządowego w celu zaopiniowania przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów lub inny wskazany organ wewnętrzny Rady Ministrów.
3.
Do czasu rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów i podjęcia rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 1 i 2, organ uprawniony może wycofać wniesiony projekt dokumentu rządowego.
1.
Z posiedzenia stałego komitetu Rady Ministrów sporządza się, pod nadzorem Sekretarza tego komitetu i z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, pełny zapis jego przebiegu, zwany dalej "zapisem posiedzenia", oraz protokół ustaleń posiedzenia stałego komitetu Rady Ministrów, zwany dalej "protokołem ustaleń".
2.
Zapis posiedzenia jest wewnętrznym dokumentem roboczym, który wykorzystuje się do sporządzenia protokołu ustaleń.
3.
Protokół ustaleń zawiera pełne zestawienie rozstrzygnięć podjętych na posiedzeniu stałego komitetu Rady Ministrów oraz zgłoszonych do protokołu stanowisk odrębnych.
3a. 15
 Protokół ustaleń stałego komitetu Rady Ministrów doręcza się organom i osobom wskazanym przez Przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów.
4.
 Osoba wchodząca w skład stałego komitetu Rady Ministrów może zgłosić do Przewodniczącego tego komitetu, za pośrednictwem Sekretarza, zastrzeżenia do treści protokołu ustaleń wraz z wnioskiem o jego sprostowanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu ustaleń.
5.
Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w protokole ustaleń może nastąpić również z urzędu w każdym czasie.
6.
Sprostowania protokołu ustaleń dokonuje Sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów, za zezwoleniem Przewodniczącego tego komitetu.
7.
Zapis posiedzenia oraz protokół ustaleń przechowuje się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i przepisów o archiwizacji dokumentów rządowych.
1.
Stały komitet Rady Ministrów składa Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdania ze swojej działalności.
2.
Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów składa sprawozdanie z działalności tego komitetu na żądanie Prezesa Rady Ministrów.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 14 z dnia 19 lutego 2007 r. (M.P.07.12.123) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 lutego 2007 r.
2 § 4 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 98 z dnia 11 października 2005 r. (M.P.05.62.857) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 października 2005 r.
3 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 98 z dnia 11 października 2005 r. (M.P.05.62.857) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 października 2005 r.
4 § 6 ust. 3 dodany przez § 1 zarządzenia nr 9 z dnia 2 lutego 2009 r. (M.P.09.9.99) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 lutego 2009 r.
5 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 98 z dnia 11 października 2005 r. (M.P.05.62.857) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 października 2005 r.
6 § 9 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 98 z dnia 11 października 2005 r. (M.P.05.62.857) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 października 2005 r.
7 § 9 ust. 2 pkt 1 lit. d) uchylona przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 10 z dnia 29 stycznia 2010 r. (M.P.10.5.49) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 2010 r.
8 § 9 ust. 2 pkt 1 lit. e) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 10 z dnia 29 stycznia 2010 r. (M.P.10.5.49) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 2010 r.
9 § 9 ust. 2 pkt 1 lit. f) dodana przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 14 z dnia 19 lutego 2007 r. (M.P.07.12.123) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 lutego 2007 r.
10 § 11 uchylony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 98 z dnia 11 października 2005 r. (M.P.05.62.857) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 października 2005 r.
11 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 10 z dnia 29 stycznia 2010 r. (M.P.10.5.49) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 2010 r.
12 § 13 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 98 z dnia 11 października 2005 r. (M.P.05.62.857) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 października 2005 r.
13 § 13 ust. 4:

- dodany przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 98 z dnia 11 października 2005 r. (M.P.05.62.857) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 października 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 14 z dnia 19 lutego 2007 r. (M.P.07.12.123) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 lutego 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 10 z dnia 29 stycznia 2010 r. (M.P.10.5.49) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 2010 r.

14 § 13 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 98 z dnia 11 października 2005 r. (M.P.05.62.857) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 października 2005 r.
15 § 16 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 9 zarządzenia nr 98 z dnia 11 października 2005 r. (M.P.05.62.857) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 października 2005 r.