Monitor Polski

M.P.1964.66.313

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 września 1964 r.
w sprawie środków specjalnych pod nazwą "Dodatkowe środki na stołówki studenckie".

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) oraz w związku z § 3 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1964 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 4, poz. 23) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się typ środków specjalnych oznaczony lp. 31 pod nazwą "Dodatkowe środki na stołówki studenckie", do którego posiadania są uprawnione szkoły wyższe.
2. Środki specjalne typu 31 pochodzą z opłat za kwatery w domach studenckich uzyskanych od studentów, którym nie zostały przyznane stypendia mieszkaniowe.
§  2. Środki specjalne typu 31 przeznacza się na rozszerzenie akcji i poprawę wyżywienia studentów w stołówkach studenckich. W miarę niezbędnej konieczności część tych środków będzie mogła być wykorzystana również na uzupełnienie sprzętu stołówkowego oraz na bieżący remont pomieszczeń i inwentarza stołówkowego, a także na niezbędne wydatki administracyjno-gospodarcze.
§  3.
1. Dochody środków specjalnych typu 31 oznacza się jako § 8 - Opłaty za zakwaterowanie.
2. W wydatkach środków specjalnych typu 31 stosuje się następujące paragrafy obowiązującej klasyfikacji budżetowej:

§ 8 - Wydatki administracyjno-gospodarcze,

§ 8a - Bieżący remont pomieszczeń,

§ 14 - Zakup inwentarza,

§ 20 - Dotacje dla stołówek studenckich.

§  4. Nie wykorzystane w danym okresie budżetowym nadwyżki środków specjalnych typu 31 przechodzą na rok następny.
§  5. W sprawach nie unormowanych zarządzeniem stosuje się:
1) zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1952 r. w sprawie środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych (Monitor Polski Nr A-60, poz. 914 z późniejszymi zmianami),
2) przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221), a w szczególności zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1961 r. w sprawie przepisów o rachunkowości budżetowej (Monitor Polski z 1961 r. Nr 17, poz. 87 i z 1962 r. Nr 2, poz. 4).
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1964 r.