Monitor Polski

M.P.2016.407

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2016 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o współpracy w dziedzinie turystyki,
sporządzona w Kolombo dnia 6 października 2015 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

pragnąc przyczynić się do rozszerzania przyjacielskich kontaktów między narodami Rzeczypospolitej Polskiej oraz Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki, jak również do lepszego poznania historii i dziedzictwa kulturowego obu Państw,

mając świadomość, że turystyka stanowi ważny instrument umacniania wzajemnego zrozumienia, wyrażania dobrej woli i budowania bliższych relacji między narodami,

uznając znaczenie turystyki dla rozwoju gospodarczego, kulturowego oraz społecznego obu Państw,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Umawiające się Strony będą umacniać i rozwijać współpracę w dziedzinie turystyki na zasadach równości praw i wzajemnych korzyści, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, prawem obowiązującym w każdym z Państw Umawiających się Stron, oraz umowami międzynarodowymi, których stronami są Rzeczpospolita Polska lub Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki.

Artykuł  2

Umawiające się Strony będą sprzyjać nawiązywaniu kontaktów i rozwojowi współpracy między organizacjami turystycznymi Rzeczypospolitej Polskiej i Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki, uczestniczącymi w rozwoju turystyki międzynarodowej i krajowej, między innymi poprzez podejmowanie inwestycji w dziedzinie turystyki.

Artykuł  3

Umawiające się Strony będą wspierać rozwój zorganizowanej turystyki grupowej, jak również turystyki indywidualnej, a także wymianę specjalistycznych grup turystycznych, w tym - w celu udziału w sympozjach i konferencjach dotyczących turystyki.

Artykuł  4

Umawiające się Strony będą wspierać uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej i Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w międzynarodowych targach turystycznych organizowanych pod patronatem państwowych organów ds. turystyki każdej z Umawiających się Stron.

Artykuł  5
1. Umawiające się Strony będą prowadzić wymianę informacji dotyczących zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych na terytorium swoich Państw.
2. Umawiające się Strony będą podejmować uzgodnienia w celu ochrony interesów

i zapewnienia bezpieczeństwa obywateli Państwa jednej Umawiającej się Strony, przebywających na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, w tym - dotyczące środków ewakuacji w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych.

Artykuł  6

Umawiające się Strony będą prowadzić wymianę danych statystycznych oraz innych informacji z dziedziny turystyki, w tym informacji na temat:

1) aktów prawnych i innych aktów normatywnych regulujących działalność w obszarze turystyki na terytorium Państw Umawiających się Stron;
2) strategii rozwoju turystyki w każdym z Państw Umawiających się Stron;
3) przepisów prawnych każdego z Państw Umawiających się Stron, obowiązujących w dziedzinie ochrony zasobów naturalnych i obiektów dziedzictwa kulturowego, stanowiących atrakcje turystyczne;
4) danych statystycznych z dziedziny turystyki;
5) działań mających na celu zwiększanie konkurencyjności i osiąganie zrównoważonego rozwoju turystyki;
6) doświadczeń w zakresie koordynacji działalności podmiotów świadczących usługi turystyczne.
Artykuł  7

Umawiające się Strony będą koordynować współpracę swoich państwowych organów ds. turystyki w ramach Światowej Organizacji Turystyki i innych międzynarodowych organizacji turystycznych.

Artykuł  8
1. Umawiające się Strony będą wspierać nawiązywanie kontaktów i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami prowadzącymi szkolenia dla osób zawodowo zajmujących się turystyką w Rzeczypospolitej Polskiej i Demokratyczno-Socjalistycznej Republice Sri Lanki, a także wspierać wymianę ekspertów i dziennikarzy specjalizujących się w dziedzinie turystyki.
2. Wsparcie finansowe związane z wyjazdami ekspertów oraz wymianą dziennikarzy będzie koordynowane przez państwowe organy ds. turystyki.
Artykuł  9
1. Każda z Umawiających się Stron będzie sprzyjać powstawaniu na terytorium swojego państwa ośrodków informacji turystycznej drugiej Umawiającej się Strony.
2. Kwestie związane z powstaniem i działalnością takich ośrodków koordynowane będą na szczeblu państwowych organów ds. turystyki, a regulowane będą przepisami prawnymi państwa przyjmującego
Artykuł  10

Każda z Umawiających się Stron będzie przekazywać obywatelom swoich Państw, wyjeżdżającym na imprezy turystyczne na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, informacje o obowiązujących w tym państwie przepisach dotyczących wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców.

Artykuł  11
1. W celu skuteczniejszej realizacji niniejszej Umowy utworzona zostanie Grupa Robocza ds. turystyki, zwana dalej "Grupą Roboczą". Działalność Grupy Roboczej obejmować będzie opracowanie wspólnych propozycji i programów, jak również kontrolę ich realizacji.
2. Grupa Robocza składać się będzie z jednakowej liczby przedstawicieli państwowych organów ds. turystyki każdej z Umawiających się Stron. Na posiedzenia Grupy Roboczej Umawiające się Strony mogą zapraszać grupy ekspertów i przedstawicieli sektora prywatnego każdego z Państw.
3. Posiedzenia Grupy Roboczej odbywać się będą każdorazowo w przypadku zaistnienia takiej konieczności, naprzemiennie w Rzeczypospolitej Polskiej i w Demokratyczno-Socjalistycznej Republice Sri Lanki.
Artykuł  12

Umawiające się Strony przekażą sobie wzajemnie drogą dyplomatyczną powiadomienia wskazujące upoważnione państwowe organy ds. turystyki, odpowiedzialne

za realizację niniejszej Umowy.

Artykuł  13

Wszelkie spory pomiędzy Umawiającymi się Stronami, dotyczące realizacji i interpretacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji i konsultacji obu Umawiających się Stron za pośrednictwem Grupy Roboczej.

Artykuł  14

Umawiające się Strony uzgadniają, iż wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy dokonywane będą w drodze oddzielnych protokołów.

Artykuł  15
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniego pisemnego powiadomienia potwierdzającego przeprowadzenie przez Umawiające się Strony wszystkich krajowych procedur koniecznych dla jej wejścia w życie.
2. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę poprzez pisemne powiadomienie drugiej Umawiającej się Strony drogą dyplomatyczną. W takim przypadku niniejsza Umowa utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą z Umawiających się Stron.
3. Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu na realizację programów i przedsięwzięć koordynowanych w okresie jej obowiązywania, chyba że Umawiające się Strony ustaliły inaczej.

Umowę niniejszą sporządzono w Kolombo dnia 06 października 2015 roku w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, sinhala i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.