Monitor Polski

M.P.2008.7.88

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 stycznia 2008 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2007 r. w stosunku do 2005 r.

Na podstawie art. 2 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 191, poz. 1368) ogłasza się, iż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2007 r. w stosunku do 2005 r. wyniósł 103,5 (wzrost cen o 3,5 %).