Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2003 r. - M.P.2004.4.74 - OpenLEX

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2003 r.

Monitor Polski

M.P.2004.4.74

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 stycznia 2004 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 stycznia 2004 r.
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2003 r.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2003 r. w stosunku do 2002 r. wyniósł 0,8 %.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2037 i Nr 228, poz. 2255.