Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów oraz średnia ważona detaliczna cena sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2020. - M.P.2021.198 - OpenLEX

Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów oraz średnia ważona detaliczna cena sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2020.

Monitor Polski

M.P.2021.198

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lutego 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 15 lutego 2021 r.
w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2020

Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72 i 255) ogłasza się, że w roku 2020 średnia ważona detaliczna cena sprzedaży wyniosła w przypadku:
1)
papierosów - 746,56 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk;
2)
tytoniu do palenia - 500,71 zł w przeliczeniu na kilogram.
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).