Monitor Polski

M.P.2017.210

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2016

Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60) ogłasza się, że w roku 2016 średnia ważona detaliczna cena sprzedaży wyniosła w przypadku:
1) papierosów - 681,60 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk;
2) tytoniu do palenia - 501,49 zł w przeliczeniu na kilogram.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).