Monitor Polski

M.P.2014.1140

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 25 listopada 2014 r.
w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2015

Na podstawie art. 99 ust. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 1559 i 1662) ogłasza się średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy na rok 2015, w wysokości 642,81 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk papierosów.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).