Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów na rok 2012.

Monitor Polski

M.P.2011.113.1147

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 grudnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2012

Na podstawie art. 99 ust. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.2)) ogłasza się średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy na rok 2012, w wysokości 500,35 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk papierosów.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208 i Nr 232, poz. 1378.