Średnia krajowa dochodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2000 r. przypadających na 1 mieszkańca.

Monitor Polski

M.P.2001.10.163

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 2001 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 14 marca 2001 r.
w sprawie średniej krajowej dochodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2000 r. przypadających na 1 mieszkańca.

Na podstawie art. 87d ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718 i Nr 109, poz. 1157) ogłasza się, że:
1)
średnia krajowa dochodów gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2000 r. przypadających na 1 mieszkańca wyniosła 14,69 zł,
2)
średnia krajowa dochodów powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2000 r. przypadających na 1 mieszkańca wyniosła 4,12 zł.