Średnia krajowa dochodów gmin i powiatów w 2020 r. przypadających na jednego mieszkańca.

Monitor Polski

M.P.2021.510

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2020 r. przypadających na jednego mieszkańca

Na podstawie art. 404 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) ogłasza się, że średnia krajowa dochodów gmin i powiatów przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2020 r. z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 tej ustawy, wyniosła:
1)
dla gmin - 11,25 zł;
2)
dla powiatów - 2,67 zł.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).