Średnia krajowa dochodów gmin i powiatów w 2019 r. przypadających na jednego mieszkańca. - M.P.2020.408 - OpenLEX

Średnia krajowa dochodów gmin i powiatów w 2019 r. przypadających na jednego mieszkańca.

Monitor Polski

M.P.2020.408

Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 6 maja 2020 r.
w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2019 r. przypadających na jednego mieszkańca

Na podstawie art. 404 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) ogłasza się, że średnia krajowa dochodów przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2019 r. z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 tej ustawy, wyniosła:
1)
dla gmin - 9,92 zł;
2)
dla powiatów - 2,36 zł.
1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).