Średnia krajowa dochodów gmin i powiatów w 2018 r. przypadających na jednego mieszkańca.

Monitor Polski

M.P.2019.593

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2018 r. przypadających na jednego mieszkańca

Na podstawie art. 404 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) ogłasza się, że średnia krajowa dochodów przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2018 r. z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 tej ustawy, wyniosła:
1)
dla gmin - 11,00 zł;
2)
dla powiatów - 3,53 zł.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).