Monitor Polski

M.P.2017.642

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2016 r. przypadających na jednego mieszkańca

Na podstawie art. 404 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898 i 1089) ogłasza się, że średnia krajowa dochodów przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2016 r. z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 tej ustawy, wyniosła:
1) dla gmin - 14,13 zł;
2) dla powiatów - 4,09 zł.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).