Średnia krajowa dochodów gmin i powiatów w 2013 r. przypadających na jednego mieszkańca.

Monitor Polski

M.P.2014.324

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 2014 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2013 r. przypadających na jednego mieszkańca

Na podstawie art. 404 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) ogłasza się, że średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2013 r. z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 tej ustawy, wyniosła:
1)
dla gmin - 10,74 zł;
2)
dla powiatów - 2,53 zł.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).