Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2016 r.

Monitor Polski

M.P.2016.692

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 lipca 2016 r.
w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2016 r.

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 50 i 585) ogłasza się, że według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2016 r. wyniosła 63,68 zł za 1 dt.