Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za kwiecień 2014 r.

Monitor Polski

M.P.2014.322

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 maja 2014 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za kwiecień 2014 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362) ogłasza się, że:
1)
średnia cena tony miedzi za kwiecień 2014 r. wynosi 20.210 zł;
2)
średnia cena kilograma srebra za kwiecień 2014 r. wynosi 1.919 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).