Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.

Monitor Polski

M.P.2008.81.717

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 października 2008 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 17 października 2008 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. wyniosła 55,80 zł za 1 dt.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730.