Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 r.

Monitor Polski

M.P.2001.35.573

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 października 2001 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 12 października 2001 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 r.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 r. wyniosła 37,19 zł za 1 q.