Monitor Polski

M.P.1946.105.194

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1946 r.

INSTRUKCJA
MINISTRÓW: SKARBU ORAZ POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 31 lipca 1946 r.
w sprawie sprzedaży znaków stemplowych przez urzędy pocztowe.

Na podstawie art. 18 i 176 ustępu drugiego ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. Nr 64 z 1935 r. poz. 404) zarządza się co następuje:
1) Wprowadza się sprzedaż znaków stemplowych w urzędach pocztowo-telegraficznych na terenie całego kraju. W rozumieniu niniejszej instrukcji urzędem pocztowo-telegraficznym jest także agencja pocztowo-telegraficzna.
2) Znaki stemplowe do sprzedaży w urzędach pocztowo-telegraficznych otrzymuje Zarząd Pocztowy (Główna Składnica Materiałów Pocztowych) z Ministerstwa Skarbu (Dep. I. Wydział Budżetowo-Gospodarczy - Referat Znaków Wartościowych).
3) Odbiór znaków stemplowych uskuteczniać będzie Główna Składnica Materiałów Pocztowych komisyjnie, na podstawie karty zamówienia (druk Nr 705 z odpowiednią zmianą w tytule i napisach na stronie pierwszej). Otrzymane tudzież odesłane znaki stemplowe Główna Składnica Materiałów Pocztowych zapisuje do rachunku przychodu i rozchodu znaczków i druków płatnych (druk Nr 706).
4) Pierwszą partię znaków stemplowych otrzyma Główna Składnica Materiałów Pocztowych zaliczkowo. Po upływie każdego miesiąca kalendarzowego w terminie do dnia 15-go następnego miesiąca Dyrekcje Okręgu Poczt i Telegrafów przelewać będą na konto czekowe Ministerstwa Poczt i Telegrafów w Pocztowej Kasie Oszczędności (konto 1-3000) całkowitą sumę uzyskaną ze sprzedaży znaków stemplowych (łącznie z prowizją). Ministerstwo Poczt przelewać będzie w terminie do dnia 20-go każdego miesiąca na konto czekowe Centralnej Księgowości Ministerstwa Skarbu w Pocztowej Kasie Oszczędności (konto 1-2000) sumę uzyskaną ze sprzedaży znaków stemplowych po potrąceniu przypadającej prowizji.

Główna Składnica Materiałów Pocztowych zamawiać będzie w Ministerstwie Skarbu (Dep. I. Wydział Budżetowo-Gospodarczy, Referat Znaków Wartościowych) znaki stemplowe na taką sumę, na jaką zostały rozsprzedane w poprzednim miesiącu.

5) Za sprzedaż znaków stemplowych Zarząd Pocztowy otrzymuje od Ministerstwa Skarbu prowizję od wartości sprzedanych znaków stemplowych w wysokości 3%.
6) Zarząd Pocztowy odpowiada za wartość otrzymanych do sprzedaży znaków stemplowych z wyjątkiem udowodnionych wypadków zniszczenia znaków stemplowych wskutek pożaru oraz wypadków siły wyższej.
7) Znaki stemplowe nieużywane, które wskutek uszkodzeń stały się niezdatne do użytku, podlegają wymianie na znaki stemplowe tej samej wartości i tego samego rodzaju.

Urzędy pocztowo-telegraficzne odsyłają znaki stemplowe niezdatne do użytku lub wycofane do właściwych Okręgowych Składnic Materiałów Pocztowych w sposób ustalony dla odsyłania znaczków pocztowych i druków płatnych. Okręgowe Składnice Materiałów Pocztowych odsyłają znaki stemplowe uszkodzone lub wycofane do Głównej Składnicy Materiałów Pocztowych, ta zaś wymienia je w Ministerstwie Skarbu (Dep. I. - Wydział Budżetowo-Gospodarczy - Referat Znaków Wartościowych), w terminach od 10-20 marca, czerwca, września i grudnia.

8) Sprzedanych znaków stemplowych urzędy pocztowo-telegraficzne nie mogą przyjmować do wymiany.
9) Organy Kontroli Skarbowej mają prawo przeprowadzać rewizję w urzędach pocztowo-telegraficznych co do obrotu znakami stemplowymi. Rewizja ta polegać będzie na sprawdzaniu ilości, rodzaju i jakości znaków stemplowych, znajdujących się w urzędzie pocztowo-telegraficznym, na skontrolowaniu odpowiedniej pozycji odnośnie znaków stemplowych w rachunku znaczków i druków płatnych oraz na porównaniu wpływów uzyskanych ze sprzedaży, a wykazanych w rachunku z odnośnymi sumami dziennymi, zarachowanymi w ogólnym rachunku miesięcznym.
10) Do sprzedaży wprowadza się znaki stemplowe wartości: 1, 3, 5, 10, 15, 25, 50 i 100 zł.
11) Znaki stemplowe będą urzędy pocztowo-telegraficzne sprzedawały po cenach nominalnych (wydrukowanych na znakach).
12) Zamówienia znaków stemplowych sporządzają Okręgowe Składnice Materiałów Pocztowych i przesyłają Głównej Składnicy na druku Nr 705 (z odpowiednią zmianą napisów na stronie tytułowej), którego część pierwsza stanowi pokwitowanie dla Głównej Składnicy Materiałów Pocztowych, a część druga dla zamawiającej Okręgowej Składnicy Materiałów Pocztowych.
13) Ewidencję szczegółową znaków stemplowych prowadzą Okręgowe Składnice Materiałów Pocztowych, za pomocą druku Nr 706 ("Rachunek przychodu i rozchodu znaczków i druków płatnych").
14) Zamówienia na znaki stemplowe uskuteczniają urzędy pocztowo-telegraficzne za pomocą druku Nr 705 (z odpowiednią zmianą napisów na stronie tytułowej), którego część pierwsza jest zamówieniem właściwym i zarazem pokwitowaniem urzędu pocztowo-telegraficznego z odbioru, a część druga wykazem wysłanych znaków stemplowych dla Okręgowej Składnicy Materiałów Pocztowych, który urząd pocztowo-telegraficzny otrzymuje z przesyłką znaków stemplowych.
15) Obrót znakami stemplowymi urzędy pocztowo-telegraficzne wykazywać będą w rachunku znaczków i druków płatnych (druk Nr 659).
16) Znaki stemplowe należy przechowywać pod zamknięciem w kasie i traktować je tak, jak gotówkę.
17) Pierwszy zapas znaków stemplowych dla poszczególnych urzędów pocztowo-telegraficznych będzie rozesłany bez zapotrzebowania.

Wszystkie druki niezbędne przy wykonywaniu czynności przewidzianych w niniejszej instrukcji sporządza Zarząd Pocztowy własnym kosztem.

18) Instrukcja niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 września 1946 r.; z dniem tym traci moc obowiązującą instrukcja wydana przez Ministra Skarbu i Ministra Poczt i Telegrafów w sprawie sprzedaży znaków stemplowych przez urzędy pocztowe (Dz. Urz. Min. P. i T. Nr 18, poz. 138 z dnia 24 września 1932 r. oraz Monitor Polski Nr 224, poz. 257 z 1932 r.).