Monitor Polski

M.P.1948.57.349

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 1948 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ODBUDOWY
z dnia 12 czerwca 1948 r.
o sprostowaniu błędu w zarządzeniu Ministra Odbudowy z dnia 25 marca 1948 r. o ustaleniu statutu organizacyjnego Warszawskiej Dyrekcji Odbudowy.

W statucie organizacyjnym Warszawskiej Dyrekcji Odbudowy, stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Odbudowy z dnia 25 marca 1948 r. o ustaleniu statutu organizacyjnego Warszawskiej Dyrekcji Odbudowy (Monitor Polski z dnia 6 kwietnia 1948 r. Nr. 35, poz. 146), w § 10 - ust. 2.
zamiast "w § 4 pkt. b) i g)" powinno być "w § 4 pkt. a, b) i g)".