Sprostowanie błędu w uchwale nr 154 Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1990.40.315

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 1990 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 października 1990 r.
o sprostowaniu błędu w uchwale nr 154 Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524) w uchwale nr 154 Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 35, poz. 283), która nadała nowe brzmienie § 5 ust. 1 pkt 3 uchwały nr 178 Rady Ministrów z dnia 17 października 1988 r. w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 31, poz. 278, z 1989 r. Nr 34, poz. 262 i z 1990 r. Nr 35, poz. 283) prostuje się następujący błąd:
w § 5 w ust. 1 w pkt 3 pod lit. k) powinno być:

"k) Minister-Kierownik Centralnego Urzędu Planowania" oraz lit. k) i l) powinny być oznaczone jako lit. l) i ł).