Monitor Polski

M.P.1998.43.617

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 grudnia 1998 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 listopada 1998 r.
o sprostowaniu błędów.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524, z 1991 r. Nr 94, poz. 420 i z 1993 r. Nr 7, poz. 34) prostuje się następujące błędy:
1) w zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towarów, zrzeczeniu się na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie (Monitor Polski Nr 76, poz. 716) w § 10 w ust. 2 zamiast wyrazu "zdanie" powinny być wyrazy "zdanie drugie",
2) w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie średnich należnych podstawowych dochodów podatkowych gmin za 1998 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca (Monitor Polski Nr 41, poz. 576) tabela zawarta w obwieszczeniu powinna mieć następujące brzmienie:
Kategoria gminy Średnia należnych dochodów podatkowych gmin za 1998 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zł
I (gminy do 5 tys. mieszkańców) 368,96
II (gminy powyżej 5 tys. do 10 tys.

mieszkańców)

343,02
III (gminy powyżej 10 tys. do 50 tys.

mieszkańców)

453,05
IV (gminy powyżej 50 tys. do 300

tys. mieszkańców)

541,19
V (gminy powyżej 300 tys.

mieszkańców)

678,31