Monitor Polski

M.P.1957.24.175

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 1957 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 marca 1957 r.
o sprostowaniu błędów.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej"Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524) prostuje się następujące błędy:
1) w podstawie prawnej zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 27 września 1956 r. w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych (Monitor Polski Nr 99, poz. 1148) zamiast wyrazów "rozporządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego" powinny być wyrazy "rozporządzenia Rady Ministrów";
2) w obwieszczeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 21 lutego 1957 r. w sprawie uchylenia normy państwowej dotyczącej mleka w proszku (Monitor Polski Nr 17, poz. 133):
a) w ustępie pierwszym w wierszu trzecim zamiast wyrazów "PN-53/A-86024 "Mleko w proszku rozpyłowe", zatwierdzona" powinny być wyrazy "Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia",
b) w ustępie drugim w wierszu drugim zamiast wyrazu "ryzpyłowe" powinien być wyraz "rozpyłowe".